Hoppa till huvudinnehållet

Anmälningspliktig transport av farligt avfall

Transport av farligt avfall som uppkommer i den egna verksamheten och som inte överstiger 100 kilo eller 100 liter per kalenderår ska anmälas till länsstyrelsen. Anmälan ska göras till länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs eller där den har sitt säte.

När man gjort anmälan, ska man för varje slag av avfall föra anteckningar i kronologisk ordning om:

  • Var avfallet producerats
  • Datum för borttransport
  • Transportsätt
  • Vem som ska transportera bort avfallet
  • Avfallets vikt i kilogram
  • Den mottagare och den plats där avfallet ska hanteras på annat sätt än genom att mottagaren transporterar eller lastar om det.

Uppgifterna ska antecknas innan transporten påbörjas. Anteckningarna ska sparas minst tre år. Om länsstyrelsen begär det, ska man lämna anteckningarna till dem.

Det finns särskilda regler för hur farligt avfall ska förpackas, märkas och transporteras. Kontakta Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för mer information om vad som gäller ert avfall. Mottagaren av det farliga avfallet kan tala om vad som krävs vid transport av det farliga avfallet.

Lagar och förordningar

Regler om anmälan om transport av farligt avfall finns i SFS 2020:614 Avfallsförordning

Hitta på sidan