Hoppa till huvudinnehållet

Anmälningspliktig transport av farligt avfall

Anmälan om transporter av farligt avfall som uppkommit i den egna verksamheten och som inte överstiger 100 kilo eller 100 liter per år ska göras till länsstyrelsen. . Om transporten av avfallet görs av någon som har tillstånd för sådana transporter, krävs ingen anmälan. Anmälan ska göras till länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs eller där den har sitt säte.

Om man lämnar avfallet till någon annan för transport och omhändertagande är det avsändarens skyldighet att kontrollera att transportör och mottagare har gjort den anmälan eller har det tillstånd som krävs (om avfallet inte transporteras av kommunen eller någon som kommunen anlitat).

Om man lämnar farligt avfall till någon annan för transport, ska ett Transportdokument för farligt avfall lämnas.

När man gjort anmälan, ska man för varje slag av avfall föra anteckningar i kronologisk ordning om:

  • Varifrån det farligt avfallet kommer
  • Vilken mängd som transporteras per år.
  • Hur avfallet transporteras.
  • Vart avfallet transporteras.

Anteckningarna ska sparas minst treår. Om länsstyrelsen begär det, ska man lämna anteckningarna till dem.

Det finns särskilda regler för hur farligt avfall ska förpackas, märkas och transporteras. Kontakta Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för mer information om vad som gäller ert avfall. Eventuellt kan också mottagaren av det farliga avfallet tala om vad som krävs vid transport av det farliga avfallet. Det är också möjligt att anlita en godkänd transportör (med tillstånd) även för transport av mindre mängder farligt avfall. Då kan transportören ge råd.

Lagar och förordningar

Regler om anmälan om transport av farligt avfall finns i SFS 2020:614 Avfallsförordning

Hitta på sidan