Hoppa till huvudinnehållet

Säkerhetsdatablad

När behövs säkerhetsdatablad?

Säkerhetsdatablad (kallades tidigare varuinformationsblad) ska finnas för alla kemiska produkter och ämnen som används eller förvaras på arbetsplatsen och som är märkta med faropiktogram.

Säkerhetsdatablad behövs inte för

  • kosmetiska produkter
  • prover som ska analyseras på kemiskt laboratorium
  • ämnen som framställs på laboratorium eller som direktimporteras och som används för eget bruk i liten skala
  • svavelsyra som ingår i blybatteri.

När ni köper in kemiska produkter, be om ett säkerhetsdatablad innan ni beställer produkten.

Läsa och förstå säkerhetsdatablad

Information om riskerna med hälso-, miljö- och brandfarliga kemiska produkter och ämnen och hur man ska skydda sig och miljön, ska finnas i säkerhetsdatabladet. Att veta hur man läser och tolkar säkerhetsdatablad är en förutsättning för att kunna skaffa sig bra information om riskerna.

Säkerhetsdatabladet är indelat i 16 numrerade avsnitt, och alla 16 avsnitt ska alltid finnas med. Under varje avsnitt finns det oftast underrubriker. En del av informationen riktar sig i första hand till experter, men mycket av informationen måste alla på arbetsplatsen känna till. Här ger vi en läsanvisning för den som inte är expert, men som ändå måste läsa säkerhetsdatabladet för att kunna arbeta säkert med den kemiska produkten eller ämnet.

Läsanvisning säkerhetsdatablad

Språkkrav

Leverantören är skyldig att lämna säkerhetsdatablad för alla produkter som ska användas yrkesmässigt och som innehåller farliga ämnen. Svenska leverantörer är skyldiga att lämna säkerhetsdatablad på svenska vid första leverans av en kemisk produkt. Arbetsgivaren svarar för att de anställda som behöver vet var säkerhetsdatablad finns och hur man läser dem. Säkerhetsdatablad eller motsvarande information ska finnas även för kemiska produkter som köps utanför Sverige.

Säkerhetsdatablad vid egen blandning eller import

Risk- och skyddsinformation vid blandning av kemiska produkter och ämnen

Risk- och skyddsinformation vid import av kemiska produkter och ämnen

Kvalitetskontroll av säkerhetsdatablad

Kontroll om säkerhetsdatablad ger rimligt korrekt information

Exponeringsscenario

Ett exponeringsscenario är ett dokument som beskriver hur ämnet eller blandningen ska hanteras för att skydda människors hälsa och den yttre miljön under sin livscykel. Oftast kommer ett exponeringsscenario som en bilaga till säkerhetsdatabladet. För blandningar kan dock informationen i ett exponeringsscenario inkluderas i säkerhetsdatabladet.

Vid inköp av nya kemikalier kontrolleras exponeringsscenariot med avseende på om företagets tänkta användning finns beskrivet i exponeringsscenariot. Om produkten tas in behöver en riskbedömning göras. I riskbedömningen ska man kontrollera att det går att följa de riskhanteringsåtgärder som anges för arbetsmiljö och yttre miljö. Dokumentera resultatet och notera när exponeringsscenariot mottagits och när kontrollen gjordes och av vem.

Om er användning inte finns beskriven finns det olika alternativ:

  • Kontakta leverantören och be dem lägga till er användning
  • Byt till en annan leverantör som inkluderar er användning.
  • Ändra metod till en som finns beskriven i exponeringsscenariot och följ riskhanteringsåtgärderna

Om era riskhanteringsåtgärder skiljer sig från de beskrivna i exponeringsscenariot:

  •  Ändra riskhanteringsåtgärderna så att de överensstämmer med de i exponeringsscenatiot
  • Utred om era åtgärder är likvärdiga eller bättre än de angivna (exempelvis skalning)

Läs mer i Kemikalieinspektionens faktablad.

Lagar och förordningar

Enligt Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006, artikel 31, ska leverantören förse mottagaren med ett säkerhetsdatablad på svenska vid leverans av kemiska produkter som innehåller farliga ämnen.

Enligt AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker, 13 §, ska berörda arbetastagare ha information om riskerna med de kemiska produkter de arbetar med. Denna information bygger bland annat på säkerhetsdatabladen.

 

För att arbetsmiljöarbetet ska fungera, måste alla anställda som arbetar med kemiska produkter eller ämnen eller som ansvarar för sådana arbetsuppgifter, känna till riskerna. Kunskap om riskerna får man via märkning på förpackningarna och genom säkerhetsdatabladen.

Hitta på sidan