Hoppa till huvudinnehållet

Beredskapsplan

På de flesta arbetsplatser finns risk för brand, även om verksamheten i sig inte är brandfarlig. Därför ska det finnas en plan för vad som ska göras om det skulle börja brinna. Om riskerna är allvarliga, till exempel om någon riskbedömning visar att det finns risk för olyckor eller nödsituationer, till exempel brand eller kemikalieolyckor som kräver snabba insatser, ska det finnas en beredskapsplan. Använd riskbedömningar som underlag för arbetet med beredskapsplanen.

Beredskapsplanen bör vara skriftlig och ska bland annat beskriva:

  • Vilka nödsituationer eller olyckor som planen gäller för. Beroende på hur beredskapen för nödsituationer och olyckor organiseras, kan man välja att göra en gemensam beskrivning för alla tänkbara situationer eller beskriva vad som ska göras för olika typer av olyckor och nödsituationer. Oavsett hur man väljer att göra, behöver följande ingå i planen:
  • Vem som ansvarar för vad.
  • Vad som ska göras, bland annat för att begränsa personskador och andra skador.
  • När eventuell utrymning ska ske.
  • Om skyddsutrustning ska användas och i så fall vilken typ av skyddsutrustning.
  • Var utrustning för första hjälpen finns.
  • Hur berörda personer inom (och kanske också utanför) arbetsplatsen informeras.
  • Om det finns varningssystem, hur de fungerar och hur de ska användas.

Övningar ska göras i den omfattning som behövs för att alla berörda ska veta hur beredskapsplanen är tänkt att fungera och att beredskapsplanen kan följas om en olycka inträffar eller om det uppstår en nödsituation.

Lagar och förordningar

Krav på beredskapsplan finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker, § 12.

Hitta på sidan