Hoppa till huvudinnehållet

Inköp av kemiska produkter och ämnen

Det är svårt att få rutinerna för kemiska produkter att fungera om vem som helst får köpa in vad som helst. Varje företag måste hitta sitt sätt att styra inköpen. Fundera över:

  • Vilka är era leverantörer? Är de seriösa och lämnar bra skriftlig (säkerhetsdatablad och teknisk produktinformation) och muntlig information om produkterna?
  • Vem eller vilka ska få köpa in kemiska produkter?
  • Köper ni in produkter från leverantörer utanför EU? I så fall måste ni undersöka om produkten behöver märkas. För produkter som ska vara märkta, måste det också finnas säkerhetsdatablad eller motsvarande information. Ska produkten säljas vidare gäller EU:s regler för märkning. Används produkten bara internt kan produkten märkas enligt EU:s regler eller med produktnamn, faropiktogram och text med information om riskerna. Kanske krävs också en anmälan till ECHA :s register och Kemikalieinspektionens produktregister.

Innan en ny kemisk produkt köps in, vem kontrollerar

  • att det inte finns några nya risker med den nya produkten (se säkerhetsdatabladet avsnitt 3, 11 och 12)?
  • om det finns speciella bestämmelser som gäller för produkten eller ämnet (se säkerhetsdatabladen avsnitt 15)?
  • att ert planerade sätt att använda produkten är identifierad/beskriven av tillverkaren/leverantören? Identifierade användningar står under rubrik 1 i säkerhetsdatabladet eller i en bilaga med s.k. exponeringsscenarier. Om er användning inte har identifierats, kontakta leverantören/tillverkaren.
  • att det görs en riskbedömning?
  • att de åtgärder som behövs för att kunna arbeta säkert också genomförs (se säkerhetsdatabladen avsnitt 7, 8, 10 och 13 om hur man ska arbeta med produkten eller ämnet och 4, 5 och 6 om beredskap för olika typer av olyckor och er egen riskbedömning)?

Vem svarar för

  • att den nyinköpta kemiska produkten förs in i förteckningen?
  • att det finns säkerhetsdatablad till produkten? För importerade produkter behövs också säkerhetsblad eller motsvarande information.

Här finns exempel på inköpsrutiner:

Exempel - det lilla företaget

Rutiner för bra kontroll

Lagar och förordningar

Det finns inga regler om hur inköp ska gå till. I kommentaren till Arbetsmiljöverkets föreskrifter Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 anges dock att det är angeläget att ta hänsyn till arbetsmiljön när man köper in varor och tjänster.

Om ni hittar ett bra sätt att köpa in kemikalier som fungerar hos er, så kommer det att underlätta ett framtida arbete med era kemiska produkter.

Hitta på sidan