Hoppa till huvudinnehållet

Rutiner för bra kontroll

Företaget har en inköpsavdelning och en kemikaliegrupp som beslutar om inköp av kemikalier. I kemikaliegruppen ingår en representant från berörda personalgrupper samt den inom företaget som svarar för arbetsmiljö och/eller kemiska risker. Inga produkter får köpas in eller användas på prov utan beslut av kemikaliegruppen. Vid mottagning av kemiska produkter kontrolleras produktnamn och märkningen på förpackningar samt att säkerhetsdatablad finns.

Företaget har en inköpsblankett som fylls i om någon vill köpa in en kemisk produkt. På blanketten anges bland annat om säkerhetsdatablad för produkten finns eller saknas, och om produkten har riskbedömts eller inte.

Vid varje beställning kontrollerar inköparen om produkten finns med i företagets kemikalieförteckning. Om produkten finns där beställs den.

Om det finns önskemål om inköp av en ny produkt, skaffar inköparen säkerhetsdatablad för produkten. Säkerhetsdatablad och övrig produktinformation skickas till kemikaliegruppen för riskbedömning av produkten. I samband med riskbedömningen kontrolleras att produktens tänkta användning finns med i säkerhetsdatabladet under rubrik 1 alternativt i bilaga om exponeringsscenario, se mer på sidan Säkerhetsdatablad. De skyddsåtgärder som anges (se säkerhetsdatabladet avsnitt 7, 8, 10 och 13 om hur man ska arbeta med produkten eller ämnet och 4, 5 och 6 om beredskap för olika typer av olyckor och er egen riskbedömning) ska passa för den tänkta användningen och ska följas. Efter riskbedömningen beslutar kemikaliegruppen i samråd med berörd chef eller arbetsledare och skyddsombud om produkten ska köpas in eller inte. Företagshälsovård anlitas vid behov.

När beslut tagits om inköp av en ny produkt förs den in i kemikalieförteckningen. Arbets- och skyddsinstruktioner för hanteringen tas fram innan produkten börjar användas. Det är viktigt att chef eller arbetsledare informerar berörd personal om produkten samt lämnar skriftliga eller muntliga arbets- och skyddsinstruktioner. Om produkten kan innebära allvarliga risker när den används, kan det behövas skriftlig arbets- och skyddsinstruktion och man kan också överväga om det är lämpligt att den som ska arbeta med produkten ”kvitterar” informationen.