Hoppa till huvudinnehållet

Kemikalieförteckning

Alla arbetsplatser som har kemiska riskkällor ska förteckna dessa. Alla produkter som är klassificerade som farliga enligt CLP-förordningen är kemiska riskkällor. Produkter som inte är klassificerade som farliga kan vara kemiska riskkällor ändå, det kan till exempel var farliga läkemedel (undantas från märkning enligt CLP) eller en produkt som inte är klassificerad som farlig men innehåller ämnen med hygieniska gränsvärden.

Andra kemiska riskkällor kan vara varor och material som innehåller farliga ämnen och som kan avges vid hantering eller ämnen som bildas i verksamheten exempelvis dimma, slipdamm, svetsrök och liknande.

Förteckningen ska innehålla följande information om den kemiska riskkällan:

 • Namn på riskkällan. Om det är en farlig kemisk produkt ska det vara samma namn som används i produktens märkning.
 • Vilken typ av farlighet den har.
 • På vilken plats den förvaras och/eller förekommer.
 • Om det finns hygieniskt gränsvärde.
 • Vilka andra särskilda regler som kan gälla för riskkällan.
 • Datum då uppgifterna förtecknades.

Förteckningen ska vara lättillgänglig för berörd personal. Om det finns flera förteckningar, ska det också finnas en sammanställning (kopior av) samtliga förteckningar, så att man kan få en överblick över alla kemiska ämnen och produkter som finns och används på arbetsplatsen.

En förteckning är tillräckligt bra om:

 • den är aktuell och innehåller även nyinköpta produkter och ämnen
 • rutiner finns för att hålla den aktuell
 • den används som ett underlag när riskbedömning av arbetet med kemiska produkter och ämnen ska göras

Läs mer om hur man upprättar:

Förteckning i form av en pärm

Elektronisk förteckning

Förteckning för verksamheter som är tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga

För tillståndspliktiga verksamheter (A- och B-anläggningar enligt miljöbalken) och anmälningspliktiga verksamheter (C-anläggning enligt miljöbalken) ska förteckningen innehålla följande information om de kemiska produkter samt biotekniska organismer som kan innebära risker för hälso- eller miljö:

 • Namnet på den kemiska produkten eller biotekniska organismen.
 • Omfattning och användning av produkten eller organismen
 • Information om skadlighet för hälsa och miljö.
 • Klassificering med avseende på hälso- eller miljöfarlighet.

Läs mer om hur man kan göra en förteckning i Naturvårdsverkets skrift:

Egenkontroll. En fortlöpande process. Handbok 2001:3.

Kemikalieförteckningen beskrivs i avsnitt 2.9.7. 

Lagar och förordningar

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker, 6 §, finns krav på att de kemiska produkterna som finns och används på arbetsplatsen men också de kemiska ämnen som bildas i verksamheten ska förtecknas.

Verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt Miljöbalken, SFS 1998:808 ska ha en förteckning över hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter och biokemiska organismer enligt SFS 1998:901, §7, Förordning om verksamhetsutövares egenkontroll.

Hitta på sidan