Hoppa till huvudinnehållet

Förteckning över hälso-, miljö- och brandfarliga kemiska produkter och ämnen

Alla arbetsplatser som har kemiska produkter eller ämnen som är märkta med faropiktogram måste förteckna samtliga dessa. Dessutom ska ämnen som bildas i verksamheten exempelvis slipdamm, svetsrök och liknande förtecknas.

Förteckningen kan utformas på olika sätt, men oavsett vilket sätt man väljer, måste alla kemiska produkter som är märkta med faropiktogram och alla luftföroreningar som bildas, till exempel rök, damm och dimma förtecknas. Förteckningen är ett underlag för riskbedömningen och kan göras som en del av riskbedömningen.

Det kan vara en fördel att ha en eller flera samlade förteckningar över de kemiska produkter som används inom företaget eller inom vissa delar av företaget. Vill man ha en sådan samlad förteckning, kan den enkelt göras genom att sätta in alla säkerhetsdatablad i en pärm. Det brukar fungera bra om man inte har alltför många olika kemiska produkter, så att alla säkerhetsdatablad får plats i en eller ett par pärmar. Arbetsplatser som hanterar många kemiska produkter och ämnen kan istället göra en lista över dem. En elektronisk förteckning är möjlig på företag där alla som använder produkterna och ämnena har tillgång till dator.

Läs mer om hur man upprättar:

Förteckning i form av en pärm

Förteckning i form av en lista

Elektronisk förteckning, e-förteckning

Förteckningen ska vara lättillgänglig för berörd personal. Om det finns flera förteckningar, ska det också finnas en sammanställning (kopior av) samtliga förteckningar, så att man kan få en överblick över alla kemiska ämnen och produkter som finns och används på arbetsplatsen.

Ämnen som inte behöver förtecknas:

Ämnen som objektivt sett hanteras i så små mänger och på ett sådant sätt att den objektivt sett inte kan vara någon risk för hälsa eller miljö.

  • Kemiska ämnen och produkter som hanteras i så små mängder att det rimligen inte kan vara farligt, till exempel en liten limflaska på kontor.
  • Miljöanpassade kemiska produkter som normalt förekommer i hemmiljö.

För att kontrollera att förteckningen är tillräckligt bra, se Kontroll av om en förteckning är tillräckligt bra.

Utformning av en förteckning för verksamheter som är tillståndspliktiga

För tillståndspliktiga verksamheter (A- och B-anläggningar enligt miljöbalken) ska förteckningen innehålla:

  • Namnet på den kemiska produkten.
  • Till vad eller i vilka sammanhang den kemiska produkten (eller biotekniska organismen) används
  • Årlig förbrukning eller omsatt mängd, liksom maximalt lagrad/hanterad mängd om stora mängder lagras eller om kemikalien/organismen kan innebära större risker. Ange som vikt i t.ex kg eller ton eller som volym i t.ex. liter eller m3.
  • Skadlighet för hälsa och miljö
  • Klassificering med avseende på hälsofarlighet.

Läs mer om hur man kan göra en förteckning i Naturvårdsverkets skrift Egenkontroll. En fortlöpande process. Handbok 2001:3. Kemikalieförteckningen beskrivs i avsnitt 2.9.7. Saknas förteckning i dessa anläggningar utdöms vite på 25 000 - 50 000:-.

Lagar och förordningar

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker, 6 §, finns krav på att de kemiska produkterna som finns och används på arbetsplatsen men också de kemiska ämnen som bildas i verksamheten ska förtecknas.

Verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt Miljöbalken, SFS 1998:808 ska ha en förteckning över hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter och biokemiska organismer enligt SFS 1998:901, §7, Förordning om verksamhetsutövares egenkontroll.

Hitta på sidan