Hoppa till huvudinnehållet

Kunskap om risker

När man arbetar med kemiska produkter och ämnen måste man veta vilka risker man utsätts för. Känner man inte till riskerna i arbetet, kan man inte heller skydda sig. Därför är det viktigt att alla anställda och andra som kommer i kontakt med kemiska produkter känner till riskerna och hur de ska skydda sig. Det gäller även de som arbetar i samma lokal, tillfälligt arbetar med de kemiska produkterna, vikarier, tillfälligt anställda, praktikanter, inhyrd personal, reparatörer, städare med flera. En vanlig typ av olycka beror på att reparatörer gör ingrepp i exempelvis processutrustning eller tankar utan att först känna till riskerna och ha gjort de kontroller som krävs.

Vid information till eller utbildning av de anställda som ska arbeta med en kemisk produkt eller ämne, behövs säkerhetsdatablad som underlag. De anställda ska ha tillgång till säkerhetsdatabladen så att de enkelt kan slå upp vilka riskerna är.  Därför är det viktigt att alla hittar rätt i den information som finns i säkerhetsdatabladen, och vet vilka delar som är viktiga för dem. 

Säkerhetsdatablad

Under olika avsnitt i säkerhetsdatabladen finns viktig information om till exempel

  • riskerna i arbetsmiljön (avsnitt 2, farliga egenskaper),
  • hur man skyddar sig och arbetar med produkten (avsnitt 8, begränsning av exponeringen/personligt skydd) 
  • hur produkten ska förvaras (avsnitt 7, hantering och lagring)
  • om några särskilda regler gäller (avsnitt 15, gällande föreskrifter)
  • hur produkten kan påverka miljön (avsnitt 12, ekologisk information).

Ett mycket bra sätt att lära sig riskerna med de kemiska produkter man arbetar med, är att vara med och göra riskbedömning av arbetet med produkten:

Riskbedömning

Det är också viktigt att kontrollera att alla har tillräcklig kunskap:

Kontrollera att alla kan det de behöver om de kemiska riskerna

Lagar och förordningar

Enligt AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker, 13 § ska arbetsgivaren se till att de anställda känner till riskerna med de kemiska produkter de använder i arbetet och hur de ska skydda sig. Samma typ av krav finns i AFS 2001:1 Systematiskt  arbetsmiljöarbete, 7 §

Särskilda krav på utbildning finns i:

Hitta på sidan