Hoppa till huvudinnehållet

Märkning av kemiska produkter

Alla kemiska produkter ska klassificeras för sina farliga egenskaper med avseende på människors hälsa, miljö och fysikaliska faror. De allra flesta faroklassificeringar har ett tillhörande faropiktogram som ska finnas på etiketten. Den som arbetar med kemiska produkter måste veta vad märkningen betyder.

Vad betyder faropiktogrammen?

imagejwi3.png

Märkningen ska innehålla

  • produktens namn eller beteckning
  • faropiktogram med farobeteckningar med relevant signalord ("varning" eller "fara")
  • faro- och skyddsangivelser som i ord beskriver risker och skyddsåtgärder (märkning med text om särskilda risker krävs i undantagsfall för vissa produkter även om de inte är märkta med faropiktogram)
  • ingående ämnen (gäller de ämnen som gör produkten farlig för människans hälsa eller brandfarlig)
  • leverantörens/importörens/säljarens namn, adress och telefonnummer
  • EG-nummer om sådant finns (gäller endast produkter som består av ett kemiskt ämne)
  • UFI-kod (gäller många farliga blandningar).

Om förpackningen är så liten att märkningen inte får plats eller inte blir tydlig, ska det finnas en särskild märkningssedel som innehåller samma uppgifter.

Huvudansvaret för att märkningen är korrekt ligger på det företag som tillverkar produkterna eller för in dem till Sverige. Märkningen ska bland annat vara

  • på svenska
  • tydlig och lättläst
  • avskild från annan text 

De äldre symbolerna enligt KIFS 2005:7 (orange-svarta farosymboler) är inte tillåtna längre. Alla produkter med gammal märkning måste antingen märkas om så att de överensstämmer med gällande lagstiftning CLP, alternativt kasseras.

Nyheter inom märkning är att även hormonstörande, bioackumulerande samt långlivade egenskaper ska märkas med EUH fraser enligt tabellen nedan. Dessa EUH-fraser kommer att bli tvingande för de ämnen som omfattas år 2025 och för de blandningar som omfattas år 2026, men EUH-fraserna kan användas redan nu.

Klassificering Faroangivelse
Hormonstörande Människa Kategori 1 EUH380: Kan orsaka hormonstörningar hos människor
Hormonstörande Människa Kategori 2 EUH381: Misstänks orsaka hormonstörningar hos människor
Hormonstörande Miljö Kategori 1 EUH430: Kan orsaka hormonstörningar i miljön
Hormonstörande Miljö Kategori 2 EUH431: Misstänks orsaka hormonstörningar i miljön
Persistent, Bioackumulerande, Toxisk (PBT) EUH440: Ackumuleras i miljön och i levande organismer, inbegripet människor.
väldigt Persistent, väldigt Bioackumulerande (vPvB) EUH441: Ackumuleras kraftigt i miljön och i levande organismer, inbegripet människor.
Persistent, Mobil, Toxisk (PMT) EUH450: Långlivat ämne som kan förorena vattenkällor
väldigt Persistent, väldigt Mobil (vPvM) EUH451: Mycket långlivat ämne som kan förorena vattenkällor

 

Det finns även regler om märkning när man packar om kemiska produkter eller ämnen. Ompackning kan till exempel vara att man häller över produkten i en annan behållare.

För mer information:

Ompackning av kemiska produkter och ämnen

För vissa farliga produkter som säljs i butik, gäller särskilda regler:

Krav på leverantörer och återförsäljare

 

Lagar och förordningar

Regler om märkning finns i

Regler om påföljder finns i

Hitta på sidan