Hoppa till huvudinnehållet

Märkning av kemiska produkter

Kemiska produkter som är hälsofarliga, miljöfarliga, brandfarliga eller explosiva ska vara korrekt märkta med faropiktogram på förpackningen.

Den som arbetar med kemiska produkter måste veta vad märkningen betyder, se Vad betyder de nya faropiktogrammen?

Fortfarande förekommer det gamla förpackningar som är märkta med äldre orange farosymboler. De äldre farosymbolerna fick finnas kvar på redan inköpta kemiska produkter till den 1:a juni 2019.

Här finns en översikt och jämförelse av piktogram och farosymboler. Observera att jämförelsen är ungefärlig, eftersom ett faropiktogram inte kan översättas direkt till någon eller några farosymboler.

Reglerna om märkning gäller också om man packar om kemiska produkter eller ämnen, se Ompackning av kemiska produkter och ämnen – den nya förpackningen måste också märkas

För vissa farliga produkter som säljs i butik, gäller särskilda regler, se Företag som är leverantörer och återförsäljare, bl a butiker, måste kontrollera märkningen

Huvudansvaret för att märkningen är korrekt ligger på det företag som tillverkar produkterna eller för in dem till Sverige. Märkningen ska bland annat vara

 • på svenska
 • tydlig och lättläst
 • avskild från annan text

Märkningen ska innehålla

 • produktens namn eller beteckning
 • faropiktogram (eller farosymboler på gamla förpackningar) med farobeteckningar med relevant signalord (Varning eller Fara)
 • faro- och skyddsangivelser som i ord beskriver risker och skyddsåtgärder (märkning med text om särskilda risker krävs i undantagsfall för vissa produkter även om de inte är märkta med faropiktogram)
 • ingående ämnen (gäller de ämnen som gör produkten hälsofarlig eller brandfarlig)
 • leverantörens/importörens/säljarens namn, adress och telefonnummer
 • EG-nummer om sådant finns (gäller endast produkter som består av ett kemiskt ämne).

Om förpackningen är så liten att märkningen inte får plats eller inte blir tydlig, ska det finnas en särskild märkningssedel som innehåller samma uppgifter.

Alla produkter som är hälso-, miljö-, brandfarliga eller explosiva behöver inte märkas. Följande produkter behöver inte märkas:

 • Kemiska ämnen och produkter som hanteras i så små mängder att det rimligen inte kan vara farligt, till exempel liten limflaska på kontor eller nagellack.
 • Kosmetiska produkter.
 • Fordonsbränslen och eldningsoljor som används för uppvärmning.
 • Kemiska produkter och ämnen som enbart transporteras (kontrollera om bestämmelserna för transport av farligt gods gäller).
 • Prover som ska analyseras på kemiskt laboratorium.
 • Ämnen som framställs på laboratorium eller som direktimporteras och som används för eget bruk i liten skala.
 • Svavelsyra som ingår i blybatteri.

Lagar och förordningar

Regler om märkning finns i

Regler om påföljder finns i

Hitta på sidan