Hoppa till huvudinnehållet

Krav på leverantörer och återförsäljare

Företag som är leverantörer eller återförsäljare, till exempel butiker, ska kontrollera att märkningen är korrekt. Ett sätt att göra detta är att kontrollera att tillverkaren har den kompetens och de resurser som krävs för att märkningen rimligen ska vara korrekt. Om tillverkarens kompetens och resurser inte är så goda, krävs en noggrannare kontroll. Om man inte kan göra en noggrannare kontroll, bör man byta tillverkare eller leverantör.

Krav på kännbar varningsmärkning för synskadade

Om återförsäljare, tillverkare eller importör säljer kemiska produkter till allmänheten (för privat bruk) finns krav på att förpackningen också ska vara märkt med kännbar varningsmärkning för synskadade (taktil märkning), i form av en upphöjd triangel. Det gäller produkter som är märkta med något av följande faropiktogram och signalord:

skull.gif acid_red.gif
Fara Fara

 

i kombination med någon av följande faroangivelser:

 • dödlig vid inandning/hudkontakt/förtäring
 • giftig vid inandning/hudkontakt/förtäring
 • orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

För produkter som är märkta med något av följande faropiktogram och signalord behövs kännbar märkning

exclam.gif flamme.gif silhouete.gif
Varning Fara eller
varning
Fara eller
varning

 

då de förekommer i kombination med någon av följande faroangivelser:

 • Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
 • Misstänks kunna orsaka cancer.
 • Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
 • Orsakar organskador.
 • Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.
 • Kan orsaka organskador
 • Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering
 • Kan orsaka allergi- eller astmasymp­tom eller andningssvårigheter vid inandning
 • Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
 • Skadligt vid inandning/hudkontakt/förtäring.
 • Extremt brandfarlig gas.
 • Brandfarlig gas (har ej faropikto­gram).
 • Extremt brandfarlig vätska och ånga.
 • Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 • Brandfarligt fast ämne.

Kommentar:
Produkter märkta med faropiktogrammet för hälsofarlig (sist i raden ovan) och mutagenicitet, cancerogenitet eller reproduktionstoxicitet i kategori 1 behöver inte ha taktil märkning eftersom de inte får säljas till privatpersoner. 

Kravet på kännbar varningsmärkning gäller inte förpackningar med brandfarliga aerosoler.

Kännbar varningsmärkning ska uppfylla kraven i svensk standard SS-EN ISO 11 683.

Det förekommer att butiker får betala miljösanktionsavgift för att märkningen inte är korrekt eller att kännbar märkning saknas. Därför bör märkningen på produkter som säljs till allmänheten kontrolleras. Kontakta tillverkaren eller leverantören om märkningen inte är korrekt. Förpackningar som inte är korrekt märkta får inte säljas. Försäljning av förpackningar som är felmärkta innebär risk för miljösanktionsavgift (böter).

Dessutom krav på barnskyddande förslutning för vissa kemiska produkter

Vissa produkter utgör särskild risk om barn får in dem i munnen och ska därför ha barnskyddande förslutning så att barn inte klarar av att öppna förpackningen. Saknas barnskyddande förslutning, utdöms böter (miljösanktionsavgift) på 10 000:-. Kravet på barnskyddande förslutning gäller om produkten är märkt med minst en av följande faroangivelser:

 • Orsakar organskador
 • Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
 • Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna (Kravet på barnskyddande förslutning omfattar inte aerosoler eller behållare som är försedda med en förseglad sprayanordning.)
 • Giftigt vid inandning
 • Giftigt vid hudkontakt
 • Giftigt vid förtäring
 • Dödligt vid inandning
 • Dödligt vid hudkontakt
 • Dödligt vid förtäring.

eller om produkten innehåller:

 • ≥ 3 procent metanol
 • ≥ 1 procent diklormetan (metylenklorid).

Läs mer i Kemikalieinspektionens broschyr Kemiska produkter i butiker. Märkning och ansvar.

Lagar och förordningar

Krav på kännbar (taktil) varningsmärkning och barnskyddande förslutning finns i

Regler om påföljd om kännbar varningsmärkning saknas, finns i

Hitta på sidan