Hoppa till huvudinnehållet

Ompackning av kemiska produkter och ämnen

Om man packar om eller häller över en kemisk produkt i en annan förpackning måste den nya förpackningen märkas. Det är viktigt att det tydligt framgår vad som finns i förpackningen.

Den nya förpackningen ska märkas med produktnamn samt faropiktogram och faro- och skyddsangivelser. 

Om förpackningen märks med faropiktogram men inte de kompletterande faro- och skyddsangivelserna (exempelvis för att förpackningen är så liten att de inte får plats), ska faropiktogrammen kompletteras med följande ord.

explosiv brandfarlig oxiderande giftig frätande hälsofarlig
Explosiv Brandfarlig Oxiderande Giftig Frätande Hälsofarlig
skadlig          
Skadlig          


Om produkten är brandfarlig, kan ge cancer eller framkalla allergi, kan skada arvsmassan eller är reproduktionsstörande ska det finnas text (faroangivelser) som anger detta. 

I undantagsfall krävs inte märkning av den nya förpackningen. Om den nya förpackningen inte märks, får det inte finnas minsta risk för att den som arbetar på arbetsplatsen eller någon som tillfälligt vistas där kan skadas av innehållet i den omärkta förpackningen. Det kan till exempel gälla kortvarig hantering i doseringskärl och då endast om det är uppenbart att alla berörda vet vad kärlet innehåller. 

Det är viktigt att förvissa sig om att den nya förpackningen håller för produkten. Vissa plaster kan till exempel inte användas för lösningsmedel eftersom plasten löses upp. Det kan dessutom finnas speciella krav på förpackningen om den till exempel innehåller brandfarlig vätska.

Lagar och förordningar

Enligt AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker, §§ 18 och 19, krävs märkning på förpackningar. Om en kemisk produkt eller ett ämne förs över till en ny förpackning, gäller kravet också för den nya förpackningen.

Hitta på sidan