Hoppa till huvudinnehållet

Uppföljning

Det förekommer att anställda får oförklarliga besvär eller sjukdomar som man tror beror på kemiska ämnen eller produkter, se även Oförklarliga besvär och sjukdomar.

Olyckor, tillbud och arbetssjukdomar

Lär av erfarenheterna av de olyckor, tillbud och arbetssjukdomar som inträffat och se till att liknande inte inträffar igen. Bäst är om man kan ta tag i problem så fort någon börjar få besvär men ännu inte hunnit bli skadad. Nedan beskrivs hur man kan följa upp tillbud, olyckor och arbetsskador.

Den metod för uppföljning som beskrivs här bygger på samma principer som metoder för att följa upp andra tillbud, olyckor och arbetsskador som inte beror på kemiska produkter och ämnen.

Rapportering

När en anställd börjar känna av besvär från arbetet med en kemisk produkt eller ämne alternativt råkar ut för ett tillbud, en olycka eller arbetssjukdom, ska det rapporteras till närmaste arbetsledare eller chef. Se till att alla vet om att det är viktigt att rapportera besvär, tillbud, olyckor och arbetssjukdomar.

Arbetsledare och chefer bör uppmuntra anställda att berätta om besvär, tillbud, olycksfall och arbetssjukdomar. Rapportering av besvär och tillbud ger möjlighet att ta tag i problem innan någon blivit allvarliga skadad.  Rapportering av olyckor och arbetsskador ger möjlighet att vidta åtgärder så att ingen annan drabbas av samma sak.

Ibland tror anställda att det är bäst att inte berätta om tillbud, eftersom de inte vill bli kritiserade eller själva tycker att de varit slarviga eller klantiga. I själva verket är det mycket viktigt att känna till sådant som kan gå fel, så att man kan ändra arbetssätt eller utrustning. Om samma sak skulle hända igen kan effekterna bli mycket allvarligare . Därför är det viktigt att arbetsledning och chef klargör att det är viktigt att berätta om tillbud och att ingen kommer att bli kritiserad för att man gjort fel.

Negativa reaktioner på rapportering av exempelvis tillbud bör inte förekomma, eftersom sådana reaktioner kan minska de anställdas intresse att rapportera. Om det finns arbetssätt som är felaktiga, måste det diskuteras med berörda och bättre arbetssätt utvecklas.

Utredning

Vid besvär, tillbud, olyckor och arbetssjukdomar ska man reda ut vad som var orsaken. Ofta finns det flera orsaker som har samverkat. Utredningen ska leda till att man vidtar åtgärder som minskar risken för att någon får besvär eller att en liknande arbetsskada, olycka eller tillbud uppkommer igen. Åtgärderna ska dokumenteras i en handlingsplan med ansvarig/a för varje åtgärd.

Efter allvarliga olyckor men också efter allvarliga tillbud kan man behöva krishantering.

Anmälan till Arbetsmiljöverket

Om ett olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet orsakat dödsfall, svårare personskada eller samtidigt drabbat flera arbetstagare, ska det utan dröjsmål anmälas till Arbetsmiljöverket.

Tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa ska också anmälas till Arbetsmiljöverket. Ett exempel kan vara om det skett ett rök-, gas- eller kemikalieutsläpp utan att någon arbetstagare skadas.

Anmäl arbetsskada, dödsfall och allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket

Fungerar uppföljningen?

Kontrollera gärna att uppföljningen är tillräckligt bra.

Kontroll av uppföljning

Lagar och förordningar

När det hänt ett tillbud, en olycka eller om man börjar få besvär som man tror beror på ett kemiskt ämne, ska arbetsgivaren utreda orsakerna och vidta åtgärder så att liknande händelser kan förebyggas enligt AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete, § 9.

Hitta på sidan