Hoppa till huvudinnehållet

Krishantering

Det måste finnas en plan för hur man ska agera i en krissituation på arbetsplatsen, en så kallad krisplan. I krisplanen med tillhörande rutiner finns beskrivet vem som ska göra vad. De som ansvarar för krisarbetet bildar en krisgrupp och ska ha resurser och tillräckliga kunskaper för att klara uppgiften. När något allvarligt inträffat samlas krisgruppen och krisplanen träder i kraft.

Checklista för krishantering på arbetsplatsen

Använd checklistan för att undersöka arbetsplatsens beredskap inför krissituationer. Checklistans frågor är kopplade till informationen på den här sidan och innehåller frågor om hur arbetet med krishantering organiseras, om viktiga rutiner och dokument samt om information och kunskap inom organisationen.

Till checklistan

Krisgrupp

En krisgrupp är en utsedd och förberedd resurs som aktiveras vid en kris. Krisgruppen ska ha kunskap, resurser och befogenheter att leda arbetsplatsen genom krisen. Målet med gruppens arbete är att hantera uppkomna kriser för att minimera skadan så mycket som möjligt med så liten störning som möjligt. Krisgruppen har en tydlig rollfördelning med uttalade ansvar och mandat. De arbetar ofta nära ledningsgruppen, för en snabb och effektiv beslutsprocess.

Krisgruppen och behovet av den ser olika ut på olika arbetsplatser. En verksamhet som kontinuerligt utsätts för allvarliga händelser, som exempelvis polis eller brandkår, brukar ha en intern aktiv krisgrupp. Ett mindre företag med få incidenter och mindre resurser har ofta en vilande mindre krisgrupp som aktiveras vid en kris och som då tar hjälp av förutbestämda externa resurser, som företagshälsa eller krisexperter. I de fall man inte har en krisgrupp är det viktigt att i förväg bestämma vem som avgör och agerar när externa resurser behöver kallas in. Ofta är det ett ansvar som ligger på HR eller ledningen.

Krisgrupp - mall att fylla i (komplettera med externa aktörer)

Krisplan och andra viktiga dokument

Krisgruppens förebyggande arbete består bland annat av att ta fram en krisplan – en vägledning om vad som ska göras och vad som är viktigt att tänka på vid en krissituation. I krisplanen anges till exempel vad som gäller vid intern och extern information, krisstöd och stöd till anhörig. Krisplanen kompletteras med rutiner, som anger mer i detalj vilka åtgärder som ska vidtas vid varje specifik händelse.

Exempel på krisplan

En annan viktig del i det förebyggande arbetet är att skapa kontaktlistor till närstående och externa aktörer, såsom polis, företagshälsa och arbetsrättsjurist. Se till att hålla listorna uppdaterade. Det kan vara klokt att skapa grupplistor i telefonen, i de fall man behöver skicka ut mass-sms till exempelvis alla anställda.

Telefonlista närstående

Formulär för telefonlista larm och krisstöd

Krissituationer och rutiner

Gör en risk- och sårbarhetsanalys för att identifiera krissituationer som kan bli aktuella på er arbetsplats. Exempel på kriser på arbetsplatsen är en anställds död, allvarlig arbetsplatsolycka, hot, våld och varsel. Vad är realistiskt på er arbetsplats? För varje identifierad krissituation tas det fram rutiner som anger vad som ska göras och i vilken ordning.

Exempel på rutin: Anställds död

Exempel på rutin: Rån, hot och våld

Både krisplan och rutiner tas med fördel fram av krisgruppen innan något har hänt, i normala förhållanden då alla är klartänkta och har förmåga att överblicka vad som kan komma att krävas vid en kris. Ibland sker en oförutsägbar händelse och då får krisgrupp eller extern krisledning bestämma och planera vilka åtgärder som ska tas där och då.

Utbilda, informera och öva

Utbilda och säkerställ att de som ansvarar för en åtgärd i en krissituation har kunskaper att utföra uppgiften. Det är också viktigt att informera alla medarbetare om arbetsplatsens arbete med krishantering - vad som gäller, vem som är ansvarig, viktiga rutiner och dokument.

Regelbundna relevanta övningar, till exempel brandövningar eller agerande vid hotfulla situationer, är en viktig del av beredskapen. 

Utvärdering och lärdomar

När krisen är över avslutas aktiverat krisarbete och verksamheten återgår till ”normalläge”. Utvärdera ert krisarbetet och ta lärdomar inför framtiden. Det sägs att de som bäst hanterar en kris är de som tidigare tagit sig igenom en kris.

Externa länkar

Hitta på sidan

Håll dig uppdaterad om arbetsmiljö

Här får du ta del av det allra senaste inom arbetsmiljö. Tidningen Arbetsliv publicerar artiklar som ger inspiration, ny forskning och användbara tips.

 

Prenumerera kostnadsfritt