Hoppa till huvudinnehållet
Planerat tekniskt underhåll från och med fredag 20 maj

Det innebär bland annat att det inte går att boka utbildning, köpa webbutbildning eller böcker i vår e-handel mellan 20 och 31 maj. Det går inte heller registrera sig till de flesta kostnadsfria webbutbildningar. Mer info och kontaktuppgifter

Mallar och checklistor

Här finns mallar och exempel att utgå ifrån om man behöver stöd vid svåra händelser.

En dramatisk händelse på jobbet kan få stora konsekvenser för både den drabbade och omgivningen. Därför är det viktigt att de hanteras med omsorg och kunnande. Har företaget mött situationen på ett bra sätt påverkar det hur de anställda, leverantörer, kunder eller allmänhet uppfattar företaget.

För att hantera den psykologiska kris som den drabbade hamnar i kan det ibland behövas djupare kunskap. Ofta kan företagshälsovården ge råd och stöd. En handlingsplan för krishantering ska göras gemensamt på arbetsplatsen och vara anpassad till verksamheten där.  

Checklista

Använd checklistan för att undersöka arbetsplatsens beredskap inför krissituationer.

Till checklistan Krishantering på arbetsplatsen

Krisplan

Exempel på krisplan som aktiveras vid en allvarlig händelse på arbetsplatsen. Den anger vad som ska göras vid en krissituation. 

Till exempel på krisplan

Krisgrupp

Ifyllbart formulär för att fylla i viktiga funktioner vid kris och vem som är ansvarig.

Till ifyllbar mall för en krisgrupp

Anställds död

Ett exempel på rutin som kan vara till stöd om en anställd skulle mista livet.

Till exempel på rutin vid anställds död

Telefonlista Närstående

Formulär där de anställda kan ange vilka närstående som ska kontaktas om det händer något.

Till mall för telefonlista för närstående

Telefonlista larmnummer

Telefonlista med viktiga larmnummer.

Till exempel på telefonlista larm och krisstöd

Policy

Förslag på policy för krishantering och första hjälpen.

Till mall för policy

Rutin vid rån, hot och våld

Till exempel på rutin vid rån hot och våld

Hitta på sidan