Hoppa till huvudinnehållet

Krisberedskap

Det ska finnas en plan för hur man ska agera i en krissituation på arbetsplatsen. I krisplanen beskrivs vem som ska göra vad vid en allvarlig händelse.

I det förebyggande arbetet ingår att utse en krisgrupp, göra en krisplan och ta fram rutiner för olika krissituationer. Det förebyggande arbetet är avgörande för att kunna hantera en oväntad händelse så bra som möjligt. Om något allvarligt inträffar på arbetsplatsen samlas krisgruppen och krisplanen träder i kraft.

Checklista för förebyggande krishantering

Använd den här checklistan för att undersöka vilken beredskap ni har inför krissituationer. Checklistan ger en bra överblick över vad ni har på plats och vad ni saknar. Frågora handlar bland annat om hur arbetet med krishantering är organiserat och vilka rutiner och dokument som finns.

Till checklistan

Krisgrupp

En krisgrupp är en grupp som utses i förväg och som aktiveras vid en kris. Gruppen ska ha kunskap, resurser och befogenheter att leda genom krisen. Det ska vara tydligt vem i gruppen som gör vad och hur ansvaret ser ut. Krisgruppen är ofta en del av, eller arbetar nära, ledningsgruppen.

Behovet av krisgrupp ser olika ut på olika arbetsplatser. En verksamhet som ofta utsätts för allvarliga händelser, till exempel polis eller brandkår, brukar ha en intern aktiv krisgrupp. Ett mindre företag med få incidenter har ofta en vilande krisgrupp som tar hjälp av externa resurser om det behövs. I de fall man inte har en krisgrupp är det viktigt att i förväg bestämma vem som avgör och agerar när externa resurser behöver kallas in. Ofta är det ett ansvar som ligger på HR eller ledningen.

Krisgrupp - mall att fylla i (komplettera med externa aktörer)

Krisplan och andra viktiga dokument

Krisgruppens förebyggande arbete består bland annat av att ta fram en krisplan, det vill säga en vägledning om vad som ska göras och vad som är viktigt att tänka på vid en krissituation. Krisplanen bör kompletteras med mer detaljerade rutiner.

Exempel på krisplan

En annan viktig del är att skapa kontaktlistor till närstående och till externa aktörer som polis, företagshälsa och arbetsrättsjurist. Se till att hålla listorna uppdaterade. Det kan vara klokt att skapa grupplistor i telefonen om man behöver skicka ut sms till exempelvis anställda.

Telefonlista närstående

Formulär för telefonlista larm och krisstöd

Krissituationer och rutiner

Gör en risk- och sårbarhetsanalys för att undersöka vilka krissituationer som skulle kunna bli aktuella på er arbetsplats. Exempel på kriser är en anställds död, allvarlig arbetsplatsolycka, hot, våld och varsel. Vad är realistiskt hos er? För varje krissituation tar ni fram rutiner som anger vad som ska göras och i vilken ordning.

Exempel på rutin: Anställds död

Exempel på rutin: Rån, hot och våld

Både krisplan och rutiner tas fram av krisgruppen redan innan något har hänt, under normala förhållanden då alla är klartänkta och har förmåga att överblicka vad som kan komma att krävas vid en kris.

Utbilda, informera och öva

Utbilda och se till att de som ansvarar för en åtgärd i en krissituation har kunskaper att utföra uppgiften. Det är också viktigt att informera alla medarbetare om arbetsplatsens arbete med krishantering: vad som gäller, vem som är ansvarig och viktiga rutiner och dokument. Öva regelbundet.

Utvärdering och lärdomar

När krisen är över är det klokt att utvärdera ert krisarbete och dra lärdomar inför framtiden. 

Externa länkar

Hitta på sidan