Hoppa till huvudinnehållet

Undersök trivseln med osa-enkäten

Använd OSA-enkäten för att ta reda på hur de anställda mår. Enkäten innehåller frågor om bland annat arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling. Den tar omkring tio minuter att besvara och är anonym. När alla har svarat börjar det gemensamma arbetet med att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Till OSA-enkäten

Hälsofrämjande ledarskap

Här hittar du konkreta tips, råd och metoder om hur du kan utveckla ett hälsofrämjande ledarskap inom dessa olika områden: chefens förutsättningar, hälsofrämjande ledarskap som affärsstrategi, tydliga mål och uppgifter, balans och hälsa, återkoppling och delaktighet och arbetsklimat.

Till Hälsofrämjande ledarskap

Hälsofrämjande arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbete handlar ofta om att förebygga ohälsa och olycksfall i den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. Att arbeta hälsofrämjande är ett mer offensivt arbetssätt. Genom att främja det som är bra kan man skapa en arbetsplats där man trivs och mår bra. Att förebygga och att främja kan överlappa varandra, men det finns samtidigt skillnader. Främjandet fokuserar på att erbjuda och möjliggöra medan förebyggandet fokuserar på att avvärja och skydda.

Friskfaktorer

Sådant som får människor att trivas och må bra, såväl  hemma som på arbetet, brukar kallas för friskfaktorer. Friskfaktorer kan definieras som ”företeelser som förekommer i den enskildes arbets- och/eller totala livsmiljö och levnadsmönster och ger denne förutsättningar för att fungera optimalt, utvecklas och må bra i arbetslivet” (Prevents definition).

Genom att inventera, bevara och utveckla det friska kan man stimulera trivsel, utveckling och prestation. Att ta reda på vad medarbetarna på just din arbetsplats mår bra av är en bra start. 

Se hela människan

Begreppet friskfaktorer innehåller inte bara sådant som har med arbetsmiljön att göra. Det handlar om att se hela människan – hälsan låter sig inte delas upp i ett arbetsliv och en fritid som är oberoende av varandra. Likaväl som friskfaktorer i arbetet påverkar individens fritid påverkar friskfaktorer i privatlivet hur han eller hon mår på jobbet. Friskfaktorerna varierar också under livets olika skeden.

Friskfaktorer är inte detsamma som friskvård. Friskvård kan vara en viktig friskfaktor för många individer, men långt ifrån alla.

Exempel på friskfaktorer på individnivå:

 • variation och utveckling i arbetet
 • eget ansvar
 • yrkesstolthet
 • meningsfullt arbete.

Exempel på friskfaktorer på gruppnivå:

 • gemenskap
 • rak kommunikation
 • humor
 • ärlighet
 • förtroende.

Exempel på friskfaktorer i företaget:

 • korta beslutsvägar
 • närvarande chef
 • feedback
 • tydliga riktlinjer
 • lyhördhet. 
Hälsofrämjande ledarskap

Hälsofrämjande ledarskap

Utveckla det som redan är bra på din arbetsplats. Här hittar du konkreta tips och metoder för ditt ledarskap.

Till metoderna

Kostnadsfritt

Hitta på sidan