Hoppa till huvudinnehållet

Ledarskap och arbetsmiljö

Ett aktivt ledarskap är sammansatt av flera delar. Det handlar om att arbeta med utveckling för såväl människor som organisation, och det innebär också att jobba med arbetsmiljöfrågor. För att vara en bra ledare är det viktigt att den egna arbetsmiljön är tillfredsställande. 

Ansvar för arbetsmiljön 

Det är arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön. Ofta är det svårt för vd eller ägare att själv utföra allt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöarbetet kan därför fördelas på olika funktioner och personer genom så kallad uppgiftsfördelning, även om ansvaret fortfarande ligger hos arbetsgivaren.

Ofta är det chefer och arbetsledare som får uppgifter fördelade till sig. De kan i sin tur fördela det vidare till enskilda anställda. 
Som chef har man alltid ett befattningsansvar, och i det ingår ansvar för arbetsmiljön inom ens eget verksamhetsområde. Det innebär bland annat att ge de anställda instruktioner om hur arbetet ska utföras på ett säkert sätt.

Läs mer om roller i arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljö för chefer - webbutbildning

Arbetsmiljö för chefer - webbutbildning

Webbutbildning som ger dig alla verktyg du behöver för att effektivt leda arbetsmiljöarbetet, minska risker och skapa trivsel bland dina medarbetare. Bli en ännu bättre chef!

Visa utbildning

7.700 kr exkl. moms

Chefens egen arbetsmiljö

För att klara av uppdraget som chef är det viktigt att själv ha en bra arbetsmiljö. Det viktigaste stödet i arbetet får chefen från sin egen chef eller uppdragsgivare. Det är dit man i första hand ska vända sig för att prata om utmaningar i uppdraget. Många tycker också att det är bra att ingå i ett nätverk med chefer från andra arbetsplatser. 

Ett tydligt uppdrag och ett ansvar som stämmer överens med resurser och befogenheter, är nödvändigt för att lyckas som chef. Därför ska man gå igenom uppdraget med sin egen chef och se till att man har en gemensam syn på vilka uppgifter som ska prioriteras.

Chefer deltar ofta i många möten och har mycket administration. Samtidigt ska de vara närvarande på arbetsplatsen för att utveckla verksamheten och finnas till hands för de anställda. Då är det bra att försöka frigöra tid för ledarskapet genom att delegera arbetsuppgifter och kanske köpa in externa tjänster om det är möjligt. 

Hälsofrämjande ledarskap 

Arbetsmiljöarbete handlar ofta om att förebygga ohälsa. Att arbeta hälsofrämjande är ett mer offensivt arbetssätt. Medan förebyggande arbete fokuserar på att avvärja och skydda, fokuserar främjande arbete på att möjliggöra.

Att se hälsofrämjande ledarskap som en del i sin affärsstrategi för att skapa ett framgångsrikt företag, innebär att främja och förstärka sådant som redan fungerar bra. På så sätt kan chefen stimulera trivsel och prestation, och skapa en arbetsplats där människor vill vara.

Hälsofrämjande ledarskap

Hälsofrämjande ledarskap

Med hjälp av webbverktyget kan du utveckla det som redan fungerar bra. Och stimulera både trivsel och prestation för att skapa en arbetsplats där människor vill arbeta.

Till webbverktyget

Kostnadsfritt

Hitta på sidan

Undersök trivseln med osa-enkäten

Använd OSA-enkäten för att ta reda på hur de anställda mår. Enkäten innehåller frågor om bland annat arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling. Den tar omkring tio minuter att besvara och är anonym. När alla har svarat börjar det gemensamma arbetet med att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Till OSA-enkäten

Jobba systematiskt med arbetsmiljön

Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma olika risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan följa upp och se till att åtgärderna fungerar. Prevent har checklistor, mallar, exempel och webbverktyg som stöttar i arbetsmiljöarbetet. 

Mer om SAM

Artiklar om arbetsmiljö

Håll dig uppdaterad om det senaste inom arbetsmiljö. Tidningen Arbetsliv publicerar artiklar med inspiration, ny forskning och användbara tips.

Till tidningen