Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsanpassning och rehabilitering

En anpassning av arbetsförhållandena till arbetstagarnas förutsättningar och behov kan vara både generell och individuell. Den generella kan gälla alla anställda medan den individuella anpassningen gäller för en enskild individ.

Alla på en arbetsplats ska ha samma förutsättningar att kunna utföra sina uppgifter på ett bra sätt. Generell anpassning görs bland annat med hänsyn till generella faktorer som kön, ålder, yrkesvana och funktionshinder. Sådan anpassning hör samman med planeringen av arbetet. Det är viktigt att detta arbete sker i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Målsättningen inom arbetslivet bör vara att så många som möjligt ska vara kvar i arbete tills normal pensionsålder. Arbetsplatsen kan behöva anpassas till vanliga åldersförändringar som försämrad syn, hörsel eller muskelstyrka. Anpassningar av maskiners utformning, lyftanordningar och arbetstekniska hjälpmedel kan behöva göras av hänsyn till skillnader i kroppsmått och kroppsstyrka hos män och kvinnor eller mellan olika individer.

Individuell anpassning kan behövas när en anställd har fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Målet med den individuella arbetsanpassningen är att den anställde ska kunna vara kvar i eller återkomma till sitt vanliga arbete.

Exempel på anpassningsåtgärder

  • utformning av arbetsplatsen
  • teknisk utrustning
  • kompetensutveckling
  • flexibla arbetstider
  • möjlighet till arbetsträning
  • variation i arbetsuppgifterna
  • tillhandahållande av arbetshjälpmedel
  • ändring av arbetsorganisation
  • individuella stödinsatser.

Rehabilitering

Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla medicinska, psykologiska, sociala och arbetslivsinriktade åtgärder som ska göra det möjligt för en arbetstagare att komma tillbaka till eller stanna kvar i arbetet.

Det är enklare att komma tillbaka i arbete om sjukfrånvaron inte blir långvarig. Därför ska arbetsplatsen genom bra arbetsanpassning ge goda förutsättningar för arbetstagaren att komma tillbaka.

Alla tjänar på en ändamålsenlig och effektiv arbetsanpassning och rehabilitering. Den sjuke eller skadade kan snabbare komma tillbaka till arbetet och få en bättre livskvalitet. Arbetsgivaren undviker sjukskrivningskostnader, störningar i produktion och verksamhet samt kostnader för vikarier. För samhället innebär en tidig återgång i arbete också vinster.

För att uppnå goda resultat är det viktigt med samverkan och delaktighet där arbetsgivaren, arbetstagaren, skyddsombudet, sjukskrivande läkare och Försäkringskassan med flera samverkar för att finna goda lösningar.

Arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering bör betraktas som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen och organiseras i enlighet med det.

Förslag på hur man kan anpassa arbetet (ur Arbetsplatsdialogen)

Webbinarium om arbetsanpassning

I webbinariet får du veta mer om hur ni kan arbeta systematiskt med arbetsanpassning på ditt jobb. Vi pratar också om Arbetsplatsdialogen, verktyget för att upptäcka tidiga tecken på ohälsa. Medverkar gör Mikael Rehnberg, arbetsmiljökonsult, och Johan Mellnäs, projektledare på Prevent.

Arbetsanpassning och rehabilitering

Arbetsanpassning och rehabilitering

Den här guiden är till för dig som är chef, skyddsombud eller medarbetare och som vill veta vad som gäller i arbetet med arbetsanpassning och arbetsplatsinriktad rehabilitering. Denna pdf ersätter Rehabverktyget.

Ladda ned

Kostnadsfri pdf

Arbetsplatsdialogen

Arbetsplatsdialogen

Dialogstöd som underlättar ett förebyggande och strukturerat arbete med ohälsa. Här finns tips och verktyg för att identifiera tidiga tecken på ohälsa, göra anpassningar i ett tidigt skede och på så sätt undvika sjukskrivningar.

Till verktyget

Kostnadsfritt

Lagar och regler om arbetsmiljö

Arbetsanpassning (AFS 2020:5) Arbetsmiljöverket

Hitta på sidan