Hoppa till huvudinnehållet

Kränkande särbehandling och mobbning på arbetsplatsen

Mobbning är det uttryck som i dagligt tal oftast används när man pratar om kränkande särbehandling. Enligt Arbetsmiljöverkets definition är kränkande särbehandling: "Handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt, och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap."

Ofta är det flera bakomliggande faktorer som gör det möjligt för kränkande särbehandling att få fäste på en arbetsplats. Det kan bland annat vara brister i organisationen, svagt ledarskap, ständiga förändringar, stress eller olösta konflikter.

Både chefer och medarbetare i en arbetsgrupp kan särbehandla en individ eller själva utsättas för särbehandling. Ibland kan kränkande särbehandling även orsakas av enskilda medarbetares agerande.

Diskriminering

Diskriminering är en form av kränkande särbehandling och kan beskrivas som att olika individer behandlas olika på ett orättvist sätt på grund av vem de är, vad de tror på eller hur de lever. Kränkande särbehandling och diskriminering på arbetsplatsen är allvarliga arbetsmiljöproblem. Kränkande handlingar präglas av grov respektlöshet och bryter mot allmänna heders- och moralbegrepp om hur människor bör bemötas.

Mobbning

Mobbning är en form av systematisk kränkande särbehandling. Mobbning kan bland annat vara att ignorera eller frysa ut någon, ha ett överdrivet kontrollbehov, undanhålla information eller att tala illa om någon. Den som mobbas utsätts för grov respektlöshet, får försämrad självkänsla, upplever otrygghet, fysisk och psykisk ohälsa och kan inleda en desperat kamp för upprättelse.

Inkludo – för en schysstare arbetsplats

Inkludo – för en schysstare arbetsplats

Vad är egentligen okej att säga eller göra på jobbet? Digitalt spel om jargong och kränkande särbehandling. Lär er mer om er själva, bli bättre på att inkludera och få en attraktivare arbetsplats.

Till Inkludo

Kostnadsfritt

Jobba praktiskt mot kränkande särbehandling

Jobba praktiskt mot kränkande särbehandling

Den praktiskt inriktade handboken ger kunskap och kon­kreta tips på hur kränkande särbehandling, trakasserier och mobbning kan förebyggas och hanteras på jobbet.

Visa produkt

150 kr exkl. moms

OSA i praktiken

OSA i praktiken

Utbildningen hjälper dig att förstå reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö, och hur du kan jobba praktiskt. Även som webbutbildning.

OSA-utbildning

4.500 kr exkl moms

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är ytterligare en form av kränkande särbehandling och innebär ovälkommet sexuellt uppträdande i ord eller handling, som leder till att någon känner sig förnedrad, stressad eller illa till mods. Människor reagerar på olika sätt på kränkningar och det är den som utsätts för kränkningen som definierar om en händelse ska uppfattas som sexuella trakasserier.

Mer om sexuella trakasserier

Filmer om sexuella trakasserier

Webbplatsen Schysst stall utbildar och informerar om sexuella trakasserier. Här finns ett antal filmer som tar upp olika situationer och dilemman som kan utspela sig i stallet, men många situationer kan även utspelas i andra miljöer. Se och reflektera, eller diskutera innehållet tillsammans med andra.

Till filmerna 

En arbetsgivare som får kännedom om att kränkande särbehandling förekommer är skyldig att vidta skäliga åtgärder. Den trakasserade ska få stöd och den som gör sig skyldig till trakasserier kan varnas, omplaceras och i sista hand sägas upp.

Checklistor

Med hjälp av Prevents checklistor kan ni undersöka om verksamheten har arbetssätt, riktlinjer, rutiner och kunskap för att förebygga och motverka kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. Vi rekommenderar att chefer och skyddsombud går igenom punkterna tillsammans. 

Checklista om kränkande särbehandling

Checklista om sexuella trakasserier

Tips på mer information

Lagar och regler om arbetsmiljö

Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) 
Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)

Hitta på sidan

Medarbetarenkät

Använd OSA-enkäten för att ta reda på hur medarbetarna mår. Enkäten innehåller frågor om bland annat arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling. Den tar omkring tio minuter att besvara och är anonym. När alla svarat på enkäten börjar arbetet med att tillsammans förbättra de områden där ni fått ett lågt resultat.

Mer om OSA-enkäten