Hoppa till huvudinnehållet

Kränkande särbehandling och mobbning

Mobbning är det uttryck som i dagligt tal oftast används när man pratar om kränkande särbehandling. Enligt Arbetsmiljöverkets definition är kränkande särbehandling: "Handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt, och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap."

Ofta är det flera bakomliggande faktorer som gör det möjligt för kränkande särbehandling att få fäste på en arbetsplats. Det kan bland annat vara brister i organisationen, svagt ledarskap, ständiga förändringar, stress eller olösta konflikter.

Både chefer och medarbetare i en arbetsgrupp kan särbehandla en individ eller själva utsättas för särbehandling. Ibland kan kränkande särbehandling även orsakas av enskilda medarbetares agerande.

Diskriminering

Diskriminering är en form av kränkande särbehandling och kan beskrivas som att olika individer behandlas olika på ett orättvist sätt på grund av vem de är, vad de tror på eller hur de lever. Kränkande särbehandling och diskriminering på arbetsplatsen är allvarliga arbetsmiljöproblem. Kränkande handlingar präglas av grov respektlöshet och bryter mot allmänna heders- och moralbegrepp om hur människor bör bemötas.

Mobbning

Mobbning är en form av systematisk kränkande särbehandling. Mobbning kan bland annat vara att ignorera eller frysa ut någon, ha ett överdrivet kontrollbehov, undanhålla information eller att tala illa om någon. Den som mobbas utsätts för grov respektlöshet, får försämrad självkänsla, upplever otrygghet, fysisk och psykisk ohälsa och kan inleda en desperat kamp för upprättelse.

Inkludo – för en schysstare arbetsplats

Inkludo – för en schysstare arbetsplats

Vad är egentligen okej att säga eller göra på jobbet? Digitalt spel om jargong och kränkande särbehandling. Lär er mer om er själva, bli bättre på att inkludera och få en attraktivare arbetsplats.

Till Inkludo

Kostnadsfritt

Jobba praktiskt mot kränkande särbehandling

Jobba praktiskt mot kränkande särbehandling

Boken ger konkreta tips om hur ni kan hantera och förebygga kränkande särbehandling och få en arbetsplats med ett bra arbetsklimat.

Visa produkt

150 kr exkl. moms

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är ytterligare en form av kränkande särbehandling och innebär ovälkommet sexuellt uppträdande i ord eller handling, som leder till att någon känner sig förnedrad, stressad eller illa till mods. Människor reagerar på olika sätt på kränkningar och det är den som utsätts för kränkningen som definierar om en händelse ska uppfattas som sexuella trakasserier.

Förebygg sexuella trakasserier

Förebygg sexuella trakasserier

Här finns en checklista och en enkät för dig som chef och skyddsombud som vill arbeta förebyggande mot sexuella trakasserier.

Till webbverktyget

Kostnadsfritt

Filmer om sexuella trakasserier

Webbplatsen Schysst stall utbildar och informerar om sexuella trakasserier. Här finns ett antal filmer som tar upp olika situationer och dilemman som kan utspela sig i stallet, men många situationer kan även utspelas i andra miljöer. Se och reflektera, eller diskutera innehållet tillsammans med andra.

Till filmerna 

En arbetsgivare som får kännedom om att kränkande särbehandling förekommer är skyldig att vidta skäliga åtgärder. Den trakasserade ska få stöd och den som gör sig skyldig till trakasserier kan varnas, omplaceras och i sista hand sägas upp.

Tips på mer information

Lagar och regler om arbetsmiljö

Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) 
Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)

Hitta på sidan

Medarbetarenkät

Använd OSA-enkäten för att ta reda på hur medarbetarna mår. Enkäten innehåller frågor om bland annat arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling. Den tar omkring tio minuter att besvara och är anonym. När alla svarat på enkäten börjar arbetet med att tillsammans förbättra de områden där ni fått ett lågt resultat.

Mer om OSA-enkäten