Hoppa till huvudinnehållet

Undersök, riskbedöm, åtgärda och kontrollera

Här går vi igenom de fyra stegen vid en riskbedömning av arbetsmiljön. Det finns också tips på användbara checklistor, mallar och metoder. Det är arbetsgivaren som är ansvarig för riskbedömningen.

Bild: Bengt Alm

Att undersöka arbetsmiljön, bedöma risker, åtgärda och kontrollera är hjärtat i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är viktigt att göra det regelbundet och att arbetsgivare och anställda gör det tillsammans, i samverkan.

SAM-snurra.jpg

1.    Undersöka

Börja med att undersöka arbetsmiljön för att upptäcka risker för att någon skulle kunna bli sjuk eller skadas på jobbet. Det gäller både fysiska, sociala och organisatoriska risker.

Att undersöka sker ofta naturligt i vardagen, genom att man är uppmärksam på arbetsmiljön. Men arbetsmiljön kan även behöva undersökas med andra metoder, som exempelvis genom skyddsronder, medarbetarenkäter, arbetsplatsträffar, mätning och genom att granska tidigare tillbud och olyckor.

Så gör ni en skyddsrond

Prevents checklistor och enkäter

Ta gärna hjälp av Prevents checklistor med färdigformulerade frågor för att undersöka den fysiska arbetsmiljön. Den organisatoriska och sociala miljön kan även undersökas vid möten och samtal eller genom en enkätundersökning för alla anställda.

Till Prevents checklistor

Till Prevents enkäter

Människa, teknik och organisation, MTO

Ohälsa och olycksfall beror ofta på en kombination av mänskliga, tekniska och organisatoriska faktorer. Ta hänsyn till alla tre perspektiven när ni undersöker och riskbedömer arbetsmiljön.

2.    Riskbedöma

Alla risker ska bedömas och riskbedömningen ska alltid dokumenteras skriftligt. Riskbedömning är nödvändigt för att kunna sätta in rätt åtgärder. Innan ni bedömer hur allvarlig en risk är kan ni behöva ta reda på mer. Ofta räcker det med en enkel riskbedömning där ni bedömer om risken är låg, medel eller hög.

Riskbedömning enkel.jpg

Vissa risker behöver en mer grundlig bedömning där ni även tar hänsyn till sannolikhet och konsekvens i en så kallad riskmatris.

3.    Åtgärda

Allvarliga risker ska åtgärdas direkt. Risker som inte kan åtgärdas på en gång ska skrivas in i en handlingsplan där det står vad som ska göras, vem som är ansvarig och när det ska kontrolleras.

Ladda ner Riskbedömning och handlingsplan (mall och exempel) – ny

Ladda ner Riskbedömning och handlingsplan – enkel (mall)

4.    Kontrollera

För att veta att åtgärden gett effekt behöver den följas upp. Bra frågor att ställa sig är:

  • Har vi gjort det vi sa?
  • Blev resultatet som vi tänkt?
  • Räcker det, finns det nya omständigheter och behövs fler åtgärder?
Utbildning om riskbedömning

Utbildning om riskbedömning

Ser du teknikens inflytande på arbetsmiljön? Och ser du människans? Den här utbildningen lär dig analysera, bedöma och hantera risker ur ett MTO-perspektiv.

Visa utbildning

4.800 kr exkl. moms

Riskbedömning vid förändring

När ni planerar att genomföra någon slags förändring i verksamheten behöver ni bedöma om ändringen kan medföra risker för ohälsa eller olycksfall. Exempel på förändringar är personalförändringar, nya arbetstider, nya arbetsmetoder, nya maskiner, nya lokaler och ombyggnationer. Det är arbetsgivaren som ansvarar för riskbedömningen och eventuella åtgärder.

Arbetet med att bedöma riskerna ska i stort sett gå till på samma sätt som vid riskbedömning i den ordinarie verksamheten. Den stora skillnaden är att det inte alltid finns en faktisk arbetsplats eller situation att bedöma. Vid en större förändring bör ni tillsätta en särskild arbetsgrupp i samverkan som har ordentlig kunskap om förändringen.

Mall för riskbedömning och handlingsplan vid förändring av verksamheten

Riskanalys MTO – dokument från webbinariet

Hitta på sidan

Håll dig uppdaterad om arbetsmiljö

Här får du ta del av det allra senaste inom arbetsmiljö. Tidningen Arbetsliv publicerar artiklar som ger inspiration, ny forskning och användbara tips.