Hoppa till huvudinnehållet

Vad är arbetsmiljö?

Arbetsmiljö är allt som påverkar dig på jobbet. Det handlar om allt från möbler och maskiner till ledarskap och stress. Arbetsgivaren har ansvar för att följa arbetsmiljölagen och skapa en bra arbetsmiljö, men alla som jobbar där ska också bidra. Ju mer du lär dig om arbetsmiljöfrågor desto mer kan du påverka den.

I arbetsmiljön finns det fysiska, psykiska och sociala faktorer som kan påverka dig:

  • Den fysiska arbetsmiljön handlar till exempel om ljud, ventilation, kemikalier och annat som kan påverka dig och din kropp.
  • Den psykiska arbetsmiljön påverkar genom exempelvis arbetets innehåll, organisation, ledarskap, stress och möjlighet att återhämta dig.
  • Den sociala arbetsmiljön handlar till exempel om hur ditt arbete ger dig möjlighet att utvecklas, nya kunskaper och gemenskap med kollegor.

Arbetsmiljöarbete handlar om att skapa trygga, säkra och friska arbetsplatser på alla de här områdena.

Vem har ansvar för arbetsmiljön?

Det är arbetsgivaren som har ansvar för att alla anställda har en bra arbetsmiljö. Arbetstagarna ska hjälpa till genom att till exempel följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå larm om de upptäcker något som är fel i arbetsmiljön.

Om arbetsplatsen har fler än fem anställda ska en person utses till skyddsombud. Skyddsombudets uppgift är att se efter att det finns tillräckliga skydd mot olyckor, att alla mår bra på jobbet och att arbetsgivaren följer lagar och krav.

Skyddsombudet har rätt att få utbildning i arbetsmiljöfrågor och tillräckligt med tid för att genomföra sitt uppdrag på arbetstid. Skyddsombudet representerar  kollegorna i arbetsmiljöfrågorna.

Utbildningar i arbetsmiljö

Skapa rutiner för arbetsmiljöarbetet

Alla arbetsplatser måste ha rutiner för att jobba med arbetsmiljön regelbundet. Det kallas för systematiskt arbetsmiljöarbete. När chefer och skyddsombud samarbetar om arbetsmiljön kallas det samverkan.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljölagen omfattar alla som arbetar

Arbetsmiljölagen berör alla som jobbar, oavsett ålder och anställningsform. För den som jobbar med arbetsmiljöfrågor är det viktigt att känna till vilka lagar och regler som finns. Arbetsmiljölagen innehåller inte så många precisa regler utan beskriver i stora drag vilka krav som finns på arbetsmiljön och vad arbetsgivaren har för ansvar. Arbetsmiljöverkets föreskrifter tar mer i detalj tar upp krav och skyldigheter.

Lagar och regler

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. Checklistorna passar bra vid till exempel vid arbetsmiljö- eller skyddsronder, där chefer och skyddsombud undersöker vilka risker som finns i verksamheten. Om ni svarar på frågorna, bedömer riskerna och skriver in eventuella åtgärder direkt i checklistan har ni en skriftlig riskbedömning och handlingsplan klar sedan.

Prevents checklistor

Bättre arbetsmiljö 3 dagar

Bättre arbetsmiljö 3 dagar

BAM är en grundutbildning för chefer och skyddsombud som ger metoder och kunskaper för att jobba med arbetsmiljön. Finns som webbutbildning.

Podd: Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Hör Prevents Malin Strömberg förklara hur du kommer igång och kommer vidare. Att förbättra arbetsmiljön är inte så svårt som du tro tror.

Jobbfika avsnitt 24: Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Hitta på sidan