Hoppa till huvudinnehållet

Kemikalieförteckning - pärm

En förteckning i form av en pärm är ofta enklast. Sätt in säkerhetsdatabladen på ett systematiskt sätt. Ordningen bestämmer man själv. Man kan exempelvis ha:

  • En enda pärm för hela företaget, om man inte använder så många kemiska ämnen och kemiska produkter. En tumregel kan vara att alla säkerhetsdatablad ska få plats i den pärmen. Då behöver det också gå att utläsa var (på vilken plats)
     som produkterna förekommer. Det kan man göra genom att sortera säkerhetsdatabladen efter var de förekommer.
  • En pärm för varje avdelning eller del av företaget.
  • En pärm för varje användningsområde, till exempel rengöring och städning.
  • Två upplagor, till exempel en vid arbetsplatsen och en på kontoret. Glöm inte att båda måste uppdateras.
  • Om det förekommer andra ämnen som bildas i verksamheten, till exempel rök, damm eller dimma, ska dessa också förtecknas på något sätt och gärna föras in i pärmen.

Av säkerhetsdatabladen ska det framgå uppgifter som ska finnas med i en förteckning, dels på vilket sätt produkten är farlig (se avsnitt 2 farliga egenskaper och avsnitt 11 Toxikologisk information) samt vilka gränsvärden och andra regler som gäller för produkten (avsnitt 15 Gällande föreskrifter).

Om verksamheten är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt miljöbalken behöver förteckningen även innehålla uppgifter som beskriver omfattning och användning av produkter med miljö- och hälsofarliga egenskaper.

Säkerhetsdatablad för produkter som bara används tillfälligtvis (och sedan rensas ut) behöver inte sättas in i pärmen.

I pärmen ska det vara lätt att hitta det säkerhetsdatablad som man letar efter och att sätta in nya blad för nya produkter. Att sätta in säkerhetsdatabladen i bokstavsordning efter produktnamn brukar vara ett bra sätt att ordna pärmen.

Håll pärmen aktuell och rensa ut säkerhetsdatablad för produkter och ämnen som inte längre finns och används i företaget. Det kan göras löpande eller till exempel en gång per år. Köper ni in nya produkter eller ämnen är det bra att sätta in säkerhetsdatabladet direkt. I pärmen ska också finnas uppgift om när den uppdaterades senast. Ett förslag är att ha en förstasida som kort beskriver hur pärmen fungerar och uppdateras, med plats för notering om senaste uppdatering (när man kontrollerade att alla blad som behövs finns i pärmen och är aktuella).

Förteckningen är tillräckligt bra om

  • pärmen är ordnad så att det går lätt att hitta i den, eventuellt med olika pärmar för olika användningsområden eller avdelningar
  • det är lätt för vem som helst att hitta i pärmen
  • säkerhetsdatablad för kemiska produkter och ämnen som inte längre används är borttagna

Lagar och förordningar

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker, 6 §, finns krav på att de kemiska produkterna som finns och används på arbetsplatsen men också de kemiska ämnen som bildas i verksamheten ska förtecknas.

Verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt Miljöbalken, SFS 1998:808 ska ha en förteckning över hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter och biokemiska organismer enligt SFS 1998:901, §7, Förordning om verksamhetsutövares egenkontroll.