Hoppa till huvudinnehållet

Läsanvisning säkerhetsdatablad

Här finns hjälp för den som använder kemiska produkter och därför behöver läsa säkerhetsdatablad och använda informationen.

Säkerhetsdatablad innehåller mycket information. En del information är mycket viktig att känna till när man arbetar med produkten, medan annat är avsett främst för experter.

Säkerhetsdatabladet innehåller 16 avsnitt. Avsnitt 2, 7 och 8 är allra viktigast. De har markerats med "mycket viktigt". Avsnitt 15 kan innehålla mycket viktig information om vilka föreskrifter som gäller vid arbete med produkten. Flera avsnitt är markerade med "viktigt" och behöver också läsas igenom för att kontrollera om de innehåller något som kräver åtgärder. Övriga avsnitt behöver man vanligtvis inte läsa.

Nedan finns en förklarande text som beskriver vad de 16 avsnitten innehåller för typ av information.

Basfakta om produkten

Datum för när säkerhetsdatabladet sammanställdes ska finnas på bladets första sida

Avsnitt 1 VIKTIGT
Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

Om ni vill ha kontakt med leverantören, till exempel för att få mer information, finns uppgifter om leverantören och telefonnumret här.

Innehåll och farliga egenskaper

Avsnitt 2 MYCKET VIKTIGT
Farliga egenskaper

Här finns en kortfattad beskrivning av på vilket sätt produkten kan vara farligt. De risker som beskrivs är hälso-, miljö- och brandrisker men även andra risker, som halkrisk och risk för dammexplosion. Beskrivningen utgår från produktens egenskaper och de effekter den har på hud, vid inandning eller nedsväljning. För att bedöma riskerna måste ni undersöka hur kraftigt, hur länge och hur ofta ni exponeras för produkten.

Produktens klassificering och märkningsuppgifter som faropiktogram, signalord, faroangivelser och skyddsangivelser ska finnas under detta avsnitt. Mer detaljerad information om riskerna finns under avsnitt 11 och 12.

Avsnitt 3
Sammansättning och information om beståndsdelar

Den som inte är kemist eller van att läsa säkerhetsdatablad kan hoppa över detta avsnitt. Avsnitt 3 är främst avsett för experter. Vad klassificering och H-angivelser betyder är utskrivet med vanliga ord senare i säkerhetsdatabladet.

Beredskap för olyckor (avsnitt 4-6)

Om en olycka inträffar är det viktigt att alla vet att säkerhetsdatabladet innehåller information om vad man ska göra. Det är också viktigt att alla vet var säkerhetsdatabladet finns och kan hitta det snabbt.

Avsnitt 4 VIKTIGT
Åtgärder vid första hjälpen

Läs och kontrollera om ni har allt det som krävs om det händer en olycka, till exempel nöddusch eller antidoter (motgift). Används produkten på ett sådant sätt att det kan hända en olycka som gör att nöddusch behövs?

Avsnitt 5 VIKTIGT
Brandbekämpningsåtgärder

Läs och kontrollera om ni har allt som krävs om det skulle börja brinna. Har ni till exempel det släckmedel som anges? Om det börjar brinna, måste alla veta hur man ska släcka och larma och dessutom ha tillgång till rätt släckmedel.

Avsnitt 6 VIKTIGT
Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Läs och kontrollera om ni har allt det som krävs om det blir ett oavsiktligt utsläpp. Ibland får exempelvis vissa absorptionsmedel som sågspån inte användas. För att bedöma hur omfattande insatser som krävs efter ett utsläpp, måste ni veta omfattningen av utsläppet och bedöma riskerna med det. Det kan handla om risker både för människa (se avsnitt 3 och 11) och miljö (se avsnitt 12).

Hur man ska arbeta med produkten (avsnitt 7-8)

Avsnitt 7 MYCKET VIKTIGT
Hantering och lagring

Den allmänna information som finns här, måste anpassas till arbetsplatsen och till hur produkten används. Man bör följa de instruktioner som tillverkaren eller försäljaren ger.

Avsnitt 8 MYCKET VIKTIGT
Begränsning av exponeringen och personligt skydd

I detta avsnitt finns gränsvärden för exponering på arbetsplatsen och i allmänna ordalag beskrivs hur man kan skydda sig mot produkten. Om produkten avger ångor, rekommenderas till exempel punktutsug eller god ventilation. Om den kan skada huden rekommenderas till exempel skyddshandskar. Det bör också framgå när dessa åtgärder behövs. I detta avsnitt ska också framgå vilka typer av material skyddshandskar ska bestå av och vilken typ av andningsskydd som ska användas. För att bedöma hur omfattande skyddsåtgärder som krävs, måste ni bedöma riskerna vid arbete med produkten och anpassa åtgärderna till arbetsplatsen och till hur produkten används. Riskerna beror på hur kraftigt, hur länge och hur ofta ni exponeras och på produktens egenskaper (se avsnitt 2 och 11). I KemiGuiden beskrivs hur ni kan bedöma riskerna (riskbedömning). Om informationen är svår att tolka och använda, ta kontakt med leverantören.

Produktens egenskaper (avsnitt 9-10)

Avsnitt 9
Fysikaliska och kemiska egenskaper

De uppgifter som finns kan vara svåra att tolka och är ofta inte så relevanta för användningen av produkten. Flera uppgifter handlar om egenskaper som har betydelse för brandrisken. I andra avsnitt står det mer om vad egenskaperna betyder för användningen.

Avsnitt 10 VIKTIGT
Stabilitet och reaktivitet

Här kan det finnas information som är viktig att känna till för att undvika olyckor, till exempel om uppvärmning eller blandning med andra ämnen kan ge farliga kemiska reaktioner. Här ska också stå om ljus, stötar, vibrationer m.m. ska undvikas.

Detaljerad information om hälso- och miljöfarliga egenskaper

Avsnitt 11 VIKTIGT
Toxikologisk information

Hälsorisker. Här beskrivs bland annat vad som kan hända om ni andas in, kommer i hudkontakt med eller sväljer produkten. Beskrivningen utgår från produktens egenskaper och de effekter den har på hud, vid inandning eller nedsväljning. För att bedöma riskerna när ni arbetar med produkten, måste ni undersöka hur kraftigt, hur länge och hur ofta ni exponeras för produkten.

Avsnitt 12 VIKTIGT
Ekologisk information

Miljörisker. Här finns information om hur utsläpp av produkten kan påverka miljön. För att bedöma riskerna med utsläpp, måste ni undersöka hur stora utsläpp som kan förekomma och vart det sker, exempelvis till mark, luft, sjö eller hav.

Avfall och transporter samt gällande lagar och regler

Avsnitt 13 VIKTIGT
Avfallshantering

Information om hur avfall från produkten samt tomma förpackningar ska hanteras. I många fall blir produkten farligt avfall och då måste den hanteras på särskilt sätt. Vissa produkter kan också innebära brandrisk när de bli avfall, även om produkten i sig inte är brandfarlig.

Avsnitt 14 KAN VARA VIKTIGT
Transportinformation

Om ni själva svarar för transport av produkten, är detta viktig information. Normalt sett svarar leverantören för transporten.

Avsnitt 15 KAN VARA MYCKET VIKTIGT
Gällande föreskrifter

Information om några särskilda lagar eller föreskrifter gäller för produkten. En del föreskrifter innehåller till exempel krav på utbildning och medicinska kontroller.

Avsnitt 16 KAN VARA VIKTIGT
Annan information

Ögna igenom detta och se om det finns något som är av intresse för er.

Hitta på sidan