Hoppa till huvudinnehållet

Styren för tillverkning av armerad esterplast

Krav på mätning av anställdas exponering för styren

Inandning av för höga halter styren kan ge skador på nervsystemet. Därför krävs mätning av exponeringen vid arbete med styren för tillverkning av polyester. Mätning krävs inte om det är uppenbart att mängden är försumbar, exponeringstiden kort eller hanteringen sådan att halten i luft är försumbar. Mätning krävs inte heller om hanteringen är kortare än två månader per år. Om gränsvärdet överskrids, måste åtgärder vidtas för att minska exponeringen.

Mätningen ska göras senast tre månader efter det att arbetet påbörjats eller efter det att förhållandena ändrats så att exponeringen kan antas ha ändrats. Därefter krävs årliga mätningar.

Om halterna vid två på varandra följande mätningar ligger under 20 % av gränsvärdet, behövs bara mätningar vart femte år. Om halterna vid två på varandra följande mätningar ligger mellan 20 % och 50 % av gränsvärdet, behövs mätningar vart tredje år. Om den ena mätningen av två på varandra följande mätningar visar en halt under 20 % och den andra en halt mellan 20 % och 50 % av gränsvärdet, behövs mätningar vart tredje år.

Rapporten från mätningen ska skickas till Arbetsmiljöverket senast tre månader efter mätningen.

Ta kontakt med företagshälsovården eller annan kunnig konsult för att få hjälp med de mätningar som behövs hos er.

Lagar och förordningar

Krav på mätning av exponeringen för styren vid framställning av polyesterplast finns i AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker, § 50.

Hitta på sidan