Hoppa till huvudinnehållet

Styren för tillverkning av armerad esterplast

Krav på medicinsk kontroll

Exponering för styren kan ge skador på nervsystemet. Därför ska de som arbetar med armerad esterplast erbjudas läkarundersökning. Läkarundersökning behövs inte om mätningar visar att de anställda exponeras för styrenhalter som är lägre än 1/5 av det hygieniska gränsvärdet.

Kontrollera följande:

  • Erbjuds alla som ska börja arbeta med armerad esterplast läkarundersökning?
  • Erbjuds alla återkommande läkarundersökningar, minst vart sjätte år?

Kontakta företagshälsovården när det gäller läkarundersökningar. De vet vad som ska ingå och hur ofta det krävs undersökning.

Det ska föras register över läkarundersökningarna. Det kan företagshälsovården göra, på uppdrag av arbetsgivaren. Registret ska innehålla

  • namn på arbetstagaren
  • vilket ämne som föranlett läkarundersökningen (styren)
  • under vilken tid arbetstagaren arbetat med styren
  • resultat av undersökningen.

Krav på mätning av anställdas exponering för styren

Inandning av för höga halter styren kan ge skador på nervsystemet. Därför krävs mätning av exponeringen vid arbete med styren för tillverkning av polyester. Mätning krävs om det inte är uppenbart att halten inte överskrider 10 % av gränsvärdet. Om gränsvärdet överskrids, måste åtgärder vidtas för att minska exponeringen.

Mätningen ska göras senast tre månader efter det att arbetet påbörjats eller efter det att förhållandena ändrats så att exponeringen kan antas ha ändrats. Därefter krävs årliga mätningar.

Om halterna vid två på varandra följande mätningar ligger under 20 % av gränsvärdet, behövs bara mätningar vart femte år. Om halterna vid två på varandra följande mätningar ligger under 50 % av gränsvärdet, kan Arbetsmiljöverket medge längre intervall mellan mätningarna än ett år.

Rapporten från mätningen ska skickas till Arbetsmiljöverket senast tre månader efter mätningen.

Ta kontakt med företagshälsovården eller annan kunnig konsult för att få hjälp med de mätningar som behövs hos er.

Lagar och förordningar

Krav på medicinska kontroller vid arbete med armerad esterplast finns i AFS 2019:3 Medicinska kontroller i arbetslivet.

Krav på mätning av exponeringen för styren vid framställning av polyesterplast finns i AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker, § 50.

Hitta på sidan