Hoppa till huvudinnehållet

Bly

Vid arbete med bly krävs både medicinsk kontroll och mätning av anställdas exponering för bly. Bly är reproduktionsstörande, d v s kan påverka fortplantningen och även foster,

Cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande ämnen.

Medicinska kontroller vid arbete med bly

OBS! Om någon som arbetar med bly inte har genomgått medicinsk kontroll och fått tjänstbarhetsintyg, utdöms en sanktionsavgift på mellan 15 000 och 150 000:-. Avgiftens storlek bestäms av antalet anställda hos arbetsgivaren.

Bly är en giftig tungmetall som kan lagras i kroppen. Arbetsgivaren ska därför anordna medicinska kontroller med bedömning för tjänstbarhetsintyg för de arbetstagare som kommer att sysselsättas eller sysselsätts i arbete som innebär exponering för bly i någon form (AFS 2019:3 44 §). 

Detta gäller dock inte

 • arbete med material som har en blyhalt av högst 1 viktprocent
 • arbete som utförs under högst 10 timmar per vecka, där den totala tiden uppgår till maximalt 50 timmar under ett kalenderår
 • manuellt mjuklödningsarbete med lödtenn och elektrisk lödkolv om det finns effektiv processventilation.

Kravet på medicinsk kontroll gäller inte om arbetsgivarens riskbedömning visar att exponeringen för bly är försumbar. Skälen till att exponeringen bedöms som försumbar ska dokumenteras skriftligt.

Medicinsk kontroll ska göras innan arbete med bly påbörjas

 • innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet
 • återkommande med högst 3 års mellanrum efter att arbetet har påbörjats, eller tidigare om detta anges i tjänstbarhetsintyget.

Om arbetstagaren redan har ett giltigt tjänstbarhetsintyg för arbete enligt AFS 2019:3 44 §, och arbetsgivaren har tillgång till detta intyg, behöver arbetsgivaren inte anordna en ny medicinsk kontroll innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet.

Kontakta företagshälsovården när det gäller medicinska kontroller. De vet vad som ska ingå och hur ofta det krävs kontroller. 

Det ska föras register över de medicinska kontrollerna. Det kan företagshälsovården göra, på uppdrag av arbetsgivaren. Registret ska innehålla

 • namn på arbetstagaren
 • vilket ämne som föranlett den medicinska kontrollen (bly)
 • under vilken tid arbetstagaren arbetat med bly
 • resultat av mätningen av blyhalt i blod
 • resultat av medicinsk kontroll
 • om den anställde kan (fortsätta) arbeta med bly, så kallad tjänstbarhetsbedömning

Dokumentation av de medicinska kontrollerna ska förvaras på arbetsplatsen. Resultaten för respektive arbetstagare ska kunna visas upp vid en inspektion från Arbetsmiljöverket samt delges den läkare som ska utföra den medicinska kontrollen. Uppgifter om att de medicinska kontrollerna har anordnats ska sparas i minst 5 år. Detta krav kan uppfyllas exempelvis genom att spara beställningsblanketterna. Uppgifter om tjänstbarhetsintyg ska sparas i minst 10 år. 

Hur bly tas upp i kroppen

Via luftvägarna: inandning av damm, som innehåller bly, är den vanligaste exponeringsvägen i arbetsmiljön. Mängden bly som tas upp via lungorna beror på partikelstorleken. Upp till 50 % av fina partiklar kan gå över till blodet.

Via mage och tarm: bly kan även finnas i glaserade/emaljerade kärl. I viltkött kan blyinnehållande hagel finnas. Upp till 10–15 % av det bly man får in via munnen kan tas upp i mage och tarm. Järnbrist ökar upptaget av bly. I arbetsmiljön kan blydamm på händer och arbetskläder komma i kontakt med mat, snus, kosmetika med mera och bidra till ytterligare exponering. Det är därför mycket viktigt att

 • blyinnehållande damm inte sprids i, eller utanför, arbetslokalerna
 • personlig skyddsutrustning, som kan innehålla blyinnehållande damm, inte bärs utanför arbetslokalerna
 • mat, dryck, ny ”prilla” med mera inte hanteras i arbetslokalerna.

Mätning av anställdas exponering

Arbete med bly kan ge allvarliga skador. Det finns krav på mätning av hur höga blyhalter de anställda utsätts för och att mätningar av anställdas exponering för bly måste göras. Mätningen är en del av riskbedömningen. Om gränsvärdet överskrids, måste åtgärder vidtas för att minska exponeringen.

Biologiska exponeringskontroller av bly i blod ska anordnas och genomföras för arbetstagare som omfattas av 44 § (se ovan):

 • innan arbetstagaren sysselsätts i arbetet
 • återkommande med 3 månaders mellanrum efter att arbetet har påbörjats

Den återkommande biologiska exponeringskontrollen får tidigareläggas eller senareläggas högst 2 veckor. Om exponeringen avbryts under mer än 2 veckor får kontrollen skjutas upp motsvarande tid. 

Om mätningar behöver göras hos er – kontakta företagshälsovården eller annan kunnig konsult. De vet hur mätningarna ska göras för att resultatet ska bli rättvisande.

Mätningarna ska dokumenteras i en rapport som ska förvaras på arbetsplatsen. Dokumentationen ska sparas i minst 40 år samt kunna visas upp vid en inspektion från Arbetsmiljöverket. Uppgifter om att de biologiska exponeringskontrollerna har anordnats ska sparas i minst 5 år. Detta krav kan uppfyllas exempelvis genom att spara beställningsblanketterna.

Vad gäller kontroll av blyhalten i blod, se AFS 2019:3 Medicinska kontroller §§ 49-53.

Lagar och förordningar

Medicinska kontroller regleras i AFS 2019:3 Medicinska kontroller § 44-46. Biologiska exponeringskontroller vid arbete med bly regleras i AFS 2019:3 Medicinska kontroller § 47-48. Se även vägledningarna för respektive paragraf.

Regler om kontroll av luftföroreningar vid arbete med bly finns i AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker, § 50 och 51. Gällande gränsvärden finns i AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden.

Hitta på sidan