Hoppa till huvudinnehållet

Asbest - krav på medicinsk kontroll

Exponering för asbest kan ge allvarliga lungsjukdomar och även cancer. Därför krävs det speciell medicinsk kontroll av anställda som utsätts för asbest. OBS! Om någon som arbetar med asbest inte har genomgått medicinsk kontroll och fått tjänstbarhetsintyg, utdöms en sanktionsavgift på mellan 15 000 och 150 000:-. Avgiftens storlek bestäms av antalet anställda hos arbetsgivaren.
 
Medicinsk kontroll ska göras av alla som arbetar med sådana rivningsarbeten som det krävs tillstånd från Arbetsmiljöverket för att göra. Om det anges i tillståndet, kan medicinska kontroller krävas för annat tillståndspliktigt arbete med asbest.

Asbest - tillstånd
 
Medicinsk kontroll behövs inte om endast material som innehåller högst 1 viktprocent asbest hanteras. Medicinsk kontroll behövs inte heller om arbetet som ger exponering för asbesthaltigt damm utförs mindre än 50 timmar per kalenderår (detta gäller dock inte rivning och annat tillståndspliktigt arbete om tillståndet innehåller krav på medicinska kontroller).

Kontrollera följande:

  • Görs medicinsk kontroll av alla som ska börja arbeta med asbest?
  • Görs återkommande läkarundersökningar minst vart tredje år? 

Om den medicinska kontrollen visar att en anställd löper större risk än andra att skadas av asbest, får han eller hon inte fortsätta med det arbetet.

Kontakta företagshälsovården när det gäller medicinska kontroller. De vet vad som ska ingå och hur ofta det krävs kontroller.

Det ska föras register över de medicinska kontrollerna. Det kan företagshälsovården göra, på uppdrag av arbetsgivaren. Registret ska innehålla

  • namn på arbetstagaren
  • vilket ämne som föranlett den medicinska kontrollen (asbest)
  • under vilken tid arbetstagaren arbetat med asbest
  • resultat av medicinsk kontroll
  • om den anställde kan (fortsätta) arbeta med asbest (tjänstbarhetsbedömning)

Sammanställningar av resultaten av de medicinska kontrollerna ska skickas till Arbetsmiljöverket. Diskutera med företagshälsovården hur detta ska skötas.

Lagar och förordningar

Krav på medicinsk kontroll och exponeringsregister för dem som arbetar med asbest finns i AFS 2006:1 Asbest, § 49 och 50 och i AFS 2019:3 Medicinska kontroller i arbetslivet, §§ 6, 8-10 samt 27-31.

Hitta på sidan