Hoppa till huvudinnehållet

Asbest - krav på utbildning

Den som leder och den som arbetar med rivning av byggnad, byggnadsdel, teknisk anordning eller del av en anordning som innehåller asbest eller asbesthaltigt material ska ha genomgått särskild utbildning.

OBS! Om någon som arbetar med asbest inte har utbildning för det arbetet utdöms en sanktionsavgift på 50 000:- per person utan giltigt utbildningsbevis.

Utbildning behövs inte om endast material som innehåller högst 1 viktprocent asbest hanteras.

Utbildningen ska behandla

  • asbestens egenskaper
  • hälsoeffekter
  • skyddsåtgärder
  • nödfallsåtgärder 
  • nödvändig personlig skyddsutrustning
  • arbetsmetoder, kontrollåtgärder
  • avfallshantering
  • saneringsåtgärder
  • bestämmelser om medicinska kontroller.

De kunskaper som man får i utbildningen ska uppdateras när det behövs.

Den som leder eller själv arbetar med rivning av asbest ska dessutom ha utbildning om rivningsteknik med praktiska övningar.

Bevis på asbestutbildning ska tas med och finnas tillgängligt på de arbetsplatser där rivning av asbest förekommer. Där ska även skriftliga arbets- och skyddsinstruktioner finnas.

Efter den första utbildningen ska de som leder eller själva arbetar med rivning få kompletterande utbildning minst vart femte år. Den ska behandla ny teknik, metoder och lagstiftning.

Arbetsmarknadens parter har i samråd utarbetat ett utbildningsprogram som motsvarar föreskrifternas krav. Kontakta företagshälsovården, arbetsgivarorganisation, facklig organisation eller kunnig utbildare för mer information om vilka som genomför utbildningar.

Lagar och förordningar

Krav på utbildning för dem som arbetar med asbest finns i AFS 2006:1 Asbest § 19, § 36

Hitta på sidan