Hoppa till huvudinnehållet

Minderåriga

Den som är minderårig (under 18 år) är känsligare för kemiska ämnen än vuxna. Därför får minderåriga inte arbeta med kemiska produkter som är märkta med något av följande faropiktogram:

skull.gif silhouete.gif acid_red.gif

Samt för vissa produkter som är märkta med:

exclam.gif

Arbete med några ämnen är så farligt att det är förbjudet för minderåriga. Det gäller:

 • Arbete med mycket farliga ämnen
 • Arbete med asbest
 • Trädamm, om gränsvärdet för trädamm överskrids (inte heller vuxna får utsättas för halter över gränsvärdet för något trädamm eller något annat ämne)

Minderåriga får inte heller arbeta med följande, om inte arbetsuppgifterna ingår i undervisning i undervisningslokal eller handledarledd praktik.

 • Kvarts eller bly (blyhaltigt material), Om arbetet ingår i undervisning eller praktik, måste kravet på medicinsk kontroll vara uppfyllt (läkarintyg visas upp).
 • Eldfasta keramiska fibrer som kräver medicinsk kontroll enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Om arbetet ingår i undervisning eller praktik, måste kravet på medicinsk kontroll vara uppfyllt (läkarintyg visas upp).
 • Bekämpningsmedel klass 1 eller 2 eller skogsplantor som behandlats med dessa bekämpningsmedel.
 • Sot, beck eller tjära, om man utsätts för rök, dimma eller damm från dessa.

Minderåriga som redan har godkänd yrkesutbildning för arbetsuppgifterna och fullgjort gymnasieutbildning får arbeta med:

 • Kemiska produkter som är märkta med faropiktogrammen ovan
 • Kvarts. Självklart måste kravet på medicinsk kontroll vara uppfyllt.
 • Eldfasta keramiska fibrer som kräver medicinsk kontroll enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS. Självklart måste kravet på medicinsk kontroll vara uppfyllt.

Men inte med:

 • Bekämpningsmedel
 • Bly eller blyhaltigt material

Observera att man alltid bör göra en bedömning av om arbetet är lämpligt för den minderårige.

Det är inte förbjudet för minderåriga att göra enstaka påfyllning av bensenhaltig bensin i fordon eller motorredskap som den minderårige använder i arbetet.