Hoppa till huvudinnehållet

Särskilda risker vid graviditet och amning

Graviditet och barnafödande innebär en stor omställning för kroppen och en stor förändring i livet. Det är naturligt att du som är gravid tänker extra mycket på hur du och ditt barn påverkas av omgivningen.

När du är gravid eller ammar påverkas barnet av det du äter, dricker och andas in och av ämnen som tas upp genom huden. Fostret påverkas också av annat i din omgivning, exempelvis buller och vissa smittämnen. Din arbetsgivare ska bedöma om det finns något i din arbetsmiljö som innebär en extra risk för dig och ditt barn. Det är därför viktigt att du tidigt talar om för din arbetsgivare att du är gravid eller ammar.

Det här är får du inte arbeta med om du är gravid:

 • bly
 • dykeriarbete
 • arbete i tryckkammare
 • rök- eller kemdykning
 • arbetsuppgifter där det finns risk att du smittas med röda hund eller parasiten toxoplasma som sprids med katters avföring 
  gruvarbete som innebär särskild risk, till exempel höga nivåer av helkroppsvibrationer, radon eller tung fysisk belastning.

Om du har arbetsuppgifter där du riskerar att utsättas för radioaktiv strålning eller annan joniserande strålning har du rätt att omplaceras till annat arbete när du är gravid. Att arbeta med röntgendiagnostik bakom skyddande skärmar medför ingen sådan risk.

En riskbedömning kan behöva göras om du

 • har ett arbete som är tungt eller på annat sätt påfrestande för kroppen
 • arbetar där det är så bullrigt att du måste använda hörselskydd
  arbetar med el- eller plastsvetsning, diatermi eller andra uppgifter
 • där du utsätts för kraftiga elektromagnetiska fält
 • arbetar i stark värme under slutet av graviditeten, till exempel i bageri eller med glasblåsning
 • har ett fysiskt tungt arbete eller arbetar på hög höjd, till exempel på stegar och ställningar
 • kör maskiner på ojämnt underlag, till exempel skogsmaskin, och utsätts för kraftiga skakningar (helkroppsvibrationer) som belastar ryggen och bäckenet.

En riskbedömning kan också behöva göras om du arbetar med kemiska ämnen och produkter, smittrisk eller om du har ett arbete som kan vara psykiskt påfrestande.

Arbete på natten

Nattarbete kan vara olämpligt om jobbet är mycket tungt eller psykiskt belastande, till exempel om du arbetar i en jourverksamhet med akuta insatser. Det kan också vara olämpligt att arbeta på natten om en läkare bedömer att det finns ökad risk för komplikationer med just din graviditet.

Amning

Om du ammar omfattas du av förbuden mot blyarbete och gruvarbete med särskild risk.

Psykiskt påfrestande arbete

Det kan vara tufft att ha ett stressigt arbete, särskilt om du samtidigt är orolig över din graviditet. Om du känner dig psykiskt pressad på arbetet kan du tala med din arbetsgivare om möjligheten att exempelvis få fler tillfällen till rast och vila.

De regler som finns om gravida på arbetsplatsen är utformade så att det krävs att du utsätts för starka psykiska påfrestningar för att arbetet ska anses vara olämpligt. När arbetsgivaren bedömer om du kan arbeta vidare under graviditeten ska följande särskilt vägas in:

 • om det finns risk för att du utsätts för våld eller andra allvarliga krissituationer, till exempel i arbete som väktare, polis, inom socialtjänst eller kriminalvård
 • om du arbetar natt i en jourverksamhet med krav på akuta insatser
 • om du arbetar ensam
 • om du är utsatt för mobbning på jobbet.

Experthjälp utan remisstvång

Om du är orolig över något i din arbetsmiljö kan du vända dig till en klinik för arbets- och miljömedicin. Du kan själv ta direkt kontakt med kliniken och behöver ingen remiss.

Tips på mer information

Externa länkar

Hitta på sidan

Grundutbildning om arbetsmiljö – BAM

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.