Hoppa till huvudinnehållet

Förvara kemiska produkter och ämnen så här

Kontrollera i säkerhetsdatabladen rubrik 7 (hantering och lagring) för varje kemisk produkt om det krävs speciell förvaring.

För de flesta kemiska produkter är förvaring i svala och mörka förråd (utan dagsljus) bäst.

Kemikalieförråd ska ha effektiv ventilation. Punktutsug kan behövas om dosering, omförpackning eller tappning förekommer i förrådet.

Kontrollera regelbundet att behållare eller förpackningar är hela och inte läcker. Använd exempelvis spillplåtar eller uppsamlingskärl för att samla upp spill eller läckage

Invallning kan behövas för till exempel miljöfarliga, brandfarliga, reaktiva och frätande kemikalier som förvaras i kemikalieförråd eller i fristående cisterner. Larm anslutet till invallningens botten kan varna vid läckage.

Ta bort eventuellt spill omedelbart. Se till att lämpligt absorptionsmedel finns tillgängligt. Vilka absorptionsmedel som är lämpliga anges på säkerhetsdatabladen under rubrik 6 (åtgärder vid oavsiktliga utsläpp).

Kemiska produkter som kan reagera med varandra ska förvaras åtskilda. Exempelvis ska sura (pH under cirka 5) och basiska kemiska produkter (pH över cirka 10) inte förvaras så att läckage från dem kan blandas. Läs mer om det i säkerhetsdatabladen under rubrik 10 (stabilitet och reaktivitet).

Giftiga kemiska produkter (märkta med faropiktogram med dödskalle) och produkter som innehåller cancerframkallande, mutagena eller reproduktionsstörande ämnen  ska förvaras oåtkomligt, till exempel i låst skåp.

På icke fasta arbetsplatser, till exempel byggarbetsplatser, kan man förvara kemiska produkter i en container eller annat avskilt utrymme.

Lagar och förordningar

Regler om förvaring av kemiska ämnen och produkter samt farligt avfall finns i

Regler om förvaring av farligt avfall finns i

I Miljöbalken, SFS 1998:808, 29 kap, finns regler om straff för den som uppsåtligen förvarar avfall eller annat ämne så att människor eller miljö kan skadas.

Hitta på sidan