Hoppa till huvudinnehållet

Farligt avfall

Vid förvaring av farligt avfall är huvudregeln att man inte ska blanda olika slags farligt avfall, till exempel lösningsmedelsavfall och metallhaltigt avfall, eller vegetabiliska oljor med mineraloljor, i samma behållare. Vattenbaserade skärvätskor ska inte heller blandas med smörjoljor.

Ibland kan man ändå välja att blanda olika typer av farligt avfall, för att kunna förbättra säkerheten vid förvaring. Om farligt avfall behöver blandas, kontakta mottagaren av det farliga avfallet för att diskutera vad som kan eller inte kan blandas. Kontrollera också säkerhetsdatabladen under rubrik 13 (avfallshantering) och 10 (stabilitet och reaktivitet). Där framgår vilka ämnen en kemisk produkt absolut inte får blandas med eftersom det kan orsaka farliga kemiska reaktioner.

 • Kontrollera att fat, dunkar, kartonger med mera, som innehåller farligt avfall, är tydligt märkta med "Farligt avfall" och avfallstyp.
 • Läckande behållare, kartonger med mera ska omedelbart åtgärdas.
 • Om det uppkommer så stora mängder farligt avfall att det behövs tillstånd för att transportera det, ska Transportdokument för farligt avfall bifogas avfallet. I transportdokumentet ska det bland annat framgå vilket avfallsslag det handlar om och vilka mängder. Det kan därför vara bra att planera för att uppgifter om detta noteras i samband med förvaringen av avfallet.

Observera att kasserade batterier inte får ingå i eller förvaras tillsammans med annat avfall. Detsamma gäller varor som innehåller inbyggda miljöfarliga batterier.

Det kan finnas olika risker med olika typer av farligt avfall.

Om det finns risk för läckage från farligt avfall

 • Eventuellt spill ska omedelbart tas bort med absorptionsmedel, till exempel absol. I säkerhetsdatabladets avsnitt 6 (åtgärder vid oavsiktliga utsläpp) anges vilket absorptionsmedel som rekommenderas för respektive kemisk produkt som ingår i det farliga avfallet.

Avfall som förvaras utomhus och som kan börja läcka

 • Fat, dunkar med mera ska stå på asfalterat underlag och under skydd mot sol och regn.
 • Finns det risk för läckage från korroderade fat eller sönderfrysta fat och dunkar? Tätning och invallning av ytor där kemikalieavfall hanteras och förvaras underlättar uppsamling av spill eller läckage.

Avfall som förvaras inomhus och som kan börja läcka

 • Om det finns golvbrunnar bör samtliga golvbrunnar vara stängda. Det kan behövas larmanordningar som varnar för spill.
 • Lagring av flytande kemikalieavfall ska ske inom invallning eller på sådant sätt att spill och läckage kan samlas upp.

Om avfallet är mycket giftigt eller farligt på annat sätt

 • Blanda det inte med annat, mindre farligt, avfall.
 • Förvara det i låsta utrymmen.
 • Om det avger ångor behöver det låsta utrymmet vara försett med utsug eller vara välventilerat.

Om det farliga avfallet kan sprida luftföroreningar

 • Ventilationen ska vara god vid hantering av avfall inomhus. Punktutsug (till exempel flyttbart utsug) kan behövas vid hantering av avfall som luktar eller som avger farliga ångor, till exempel vid hantering av olja och lösningsmedel.
 • Om ventilationen är otillräcklig, kan man behöva andningsskydd som skyddar mot de luftföroreningar som förekommer.

Lagar och förordningar

Riktlinjer för hur farligt avfall ska hanteras finns i

Dessutom kan det finnas kommunala regler om farligt avfall, t ex transport av farligt avfall.

I Miljöbalken, SFS 1998:808, 29 kap, finns regler om straff för den som uppsåtligen förvarar avfall så att människor eller miljö kan skadas.

Hitta på sidan