Hoppa till huvudinnehållet

Brand- och explosionsfarliga produkter och avfall

Brandfarliga vätskor får inte förvaras tillsammans med brandfarlig gas eller lättantändligt material.

Brandfarliga kemikalier kan förvaras i brandskåp eller placeras i separata brandceller (eventuellt invallade).

För brandfarliga kemikalier krävs att invallningen ska kunna fånga upp läckage från det största enskilda kärlet och ytterligare minst 10 % av den totala lagervolymen.

Öppen tappning av brandfarliga vätskor bör inte förekomma i utrymme där gas eller brandfarliga vätskor förvaras i sådan mängd att tillstånd krävs.

Förvarar ni avfall från brandfarliga produkter som lösningsmedel och färger utomhus? Ställ dem på pall med särskilda brandskärmar för att förhindra gasspridning vid eventuell brand. Följ brandmyndighetens krav på exempelvis skyddsavstånd och gnistsäker elutrustning.

De kärl som brandfarliga varor förvaras i används normalt också för transport. Det finns detaljerade regler om vilka kärl som ska användas i reglerna om transport av farligt gods. Säkerhetsrådgivaren eller mottagaren av de farliga avfallen kan ge råd om vilka kärl som passar för olika typer av brand- och explosionsfarligt avfall.

Lagar och förordningar

Regler om förvaring av kemiska ämnen och produkter samt farligt avfall finns i

Miljöbalken, SFS 1998:808, 29 kap, finns regler om straff för den som uppsåtligen förvarar avfall eller annat ämne så att människor eller miljö kan skadas.

Hitta på sidan