Hoppa till huvudinnehållet

Allergiframkallande ämnen

Skyltar som varnar för allergiframkallande ämnen ska finnas vid öppen och manuell hantering av

  • allergiframkallande ämnen som är märkta med faroangivelserna H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion, eller H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter
  • lim eller andra kemiska produkter som innehåller etyl-2-cyanoakrylat eller metyl-2-cyanoakrylat
  • vid  arbete som innebär att det kan bildas diisocyanater från upphettning och av material som består av polyuretan
  • processer som frisätter formaldehyd.

Skyltar ska sättas upp på dörrar till lokalen/utrymmet.  Om en riskbedömning gjorts som visar att det inte finns någon risk för exponering, behövs ingen skylt.

Lagar och förordningar

Regler om skyltar vid öppen hantering av allergiframkallande ämnen finns i AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker, § 37 a-g.

Hitta på sidan