Hoppa till huvudinnehållet
Stängt för underhåll 22 februari 07.00-09.00

På grund av serverunderhåll ligger webben nere torsdag 22 februari 07.00-09.00.

Hur gör man en riskbedömning?

Ta fram underlag

Förbered riskbedömningen. Se Underlag för riskbedömning (word-dokument)

Förenkla riskbedömningen

Man behöver inte bedöma riskerna med alla kemiska produkter och luftföroreningar var för sig, men riskerna med alla kemiska produkter och luftföroreningar ska bedömas. Bedöm riskerna för grupper av kemiska produkter och ämnen:

  • De som har samma farliga egenskaper (se märkning och säkerhetsdatablad) och som hanteras på samma sätt. Ett exempel är samma typ av färg i olika kulörer som används på samma sätt.
  • De som hanteras på likartat och säkert sätt, till exempel enbart i dragskåp och med skyddshandskar.

Ofta kan riskerna bedömas för ett visst arbetsmoment, till exempel svetsning eller sprutmålning. Men om man till exempel arbetar med olika typer av färger vid sprutmålning, ibland med vattenburna och ibland med lösningsmedel i, kan man behöva bedöma riskerna med de olika färgtyperna var för sig.

En kemisk produkt kan hanteras på olika sätt vid olika tillfällen eller på olika ställen. Då måste man göra en riskbedömning för varje hantering för sig. Ett exempel är riskerna vid svetsarbete, som skiljer sig åt beroende på om arbetet görs i en fast arbetslokal med bra svetsröksutsug eller på en tillfällig arbetsplats utan någon särskild ventilation.

När riskerna bedöms med flera farliga produkter eller ämnen som används var för sig tillsammans, måste man också ha kontroll på att ämnena inte kan reagera med varandra eller med material som de kommer i kontakt med.

Se till att alla ni bedömer riskerna med alla kemiska produkter som finns och används hos er och med alla luftföroreningar som bildas.

Gör en riskbedömning - Blankett 1

Skriv upp all hantering av kemiska ämnen och produkter, grupperat på det sätt som beskrivs ovan i Blankett 1. Om riskbedömning görs för en arbetsuppgift eller del av verksamheten där många kemiska produkter hanteras, kan man använda en blankett för denna enda riskbedömning. Om riskbedömningar görs för flera arbetsmoment där enstaka ämnen hanteras vid varje moment som riskbedöms, kan blanketten användas för flera riskbedömningar, I Blankett 1- exempel visas hur en sådan ifylld blankett kan se ut.

Börja med att fylla i de fyra kolumner som är en förteckning över kemiska produkter och luftföroreningar (riskkällorna) som förekommer.

Gör en först en översiktlig riskbedömning. Förmodligen finns det arbetsmoment etc. som ni bedömer att det är så små risker med att det inte krävs några åtgärder. För dessa fall, fyll i den sista kolumnen exempelvis med ”ingen risk”, ”försumbar risk”,”inget behov av fler åtgärder” eller ”befintliga åtgärder räcker”.

För alla övriga arbetsmoment där riskerna kan vara allvarligare eller som ni har svårt att riskbedöma, gå vidare och gör en noggrannare riskbedömning och fyll i de övriga kolumnerna.

Riskbedomning blankett 1

Riskbedomning blankett 1 exempel

Behöver ni kontrollera halten luftföroreningar för att kunna göra en riskbedömning?

Mätning av halten luftföroreningar ska göras om riskbedömningen visar att det finns behov av att kontrollera hur höga halter de anställda utsätts för (deras exponering). I Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2018:1 finns hygieniska gränsvärden för ett stort antal ämnen. Ligger halterna nära eller över gränsvärdet, ska man vidta åtgärder. (Ofta tar man bara några enstaka prov vid en mätning. Om halterna vid en sådan mätning ligger på t ex halva gränsvärdet, är risken mycket stor att gränsvärdet överskrids ibland.) Företagshälsovården eller annan kunnig konsult kan hjälpa till med denna typ av mätningar.

Följ upp att åtgärder som behövs också vidtas

Vid riskbedömningar kan man komma fram till att åtgärder behöver vidtas. Se till att dessa åtgärder vidtas och följ upp att åtgärderna fungerar på önskat sätt.

Hitta på sidan