Hoppa till huvudinnehållet

Hur gör man en riskbedömning?

Ta fram underlag

Vid riskbedömningen av de förtecknade kemiska riskkällorna ska arbetsgivaren använda information i säkerhetsdatablad eller andra material som leverantören är skyldig att lämna.

Underlag som kan behövas vid riskbedömningen är

 • säkerhetsdatablad
 • yrkeshygieniska mätningar
 • statistik över ohälsa, olycksfall eller tillbud i verksamheten
 • erfarenheter från medicinska kontroller
 • erfarenheter och kunskap från branschorganisationer.

Utöver den dokumentation som leverantören tillhandahåller behövs information om hur produkten ska hanteras i er verksamhet.

 • Hur appliceras produkten? (till exempel genom sprejning, pensling, droppa på, pumpning)
 • Hur ofta hanteras produkten/riskkällan, hur mycket hanteras per tillfälle och hur länge hanteras den per tillfälle?
 • Hur stor är förpackningsstorlek, maximal lagrad mängd?
 • Vilka slags tekniska och personliga skyddsåtgärder finns tillgängliga på arbetsplatsen?
 • Hur stor är lokalens och vilken slags ventilation finns tillgänglig?
 • Finns det golvbrunnar i lokalen och vart går avloppet?

Utför riskbedömningen

Vid riskbedömning ska man ta reda på om den tänkta hanteringen är tillräckligt säker eller om man behöver vidta åtgärder för att hanteringen ska få en acceptabel risk. Börja med att beskriva faran.  Fara avser egenskaper som exempelvis skadligt vid inandning, frätande och allergiframkallande. Sedan bedöms sannolikheten för exponering, som beskriver hur troligt det är att man andas in riskkällan, får den på huden, får den i ögonen eller sväljer den (anges på en skala 1-5). Därefter görs en bedömning av konsekvenserna av en exponering (även konsekvensen anges på en skala 1-5). 

Riskmatris.png

Genom att multiplicera sannolikhet med konsekvens får man ett så kallat riskvärde:

Riskvarde.png

Om en farlig kemisk riskkälla hanteras under lång tid kan det vara aktuellt att använda olika tekniska och personliga skyddsåtgärder. I första hand ska man utreda om det går att använda en mindre farlig produkt eller om den kan användas i mindre utsträckning. I andra hand ska man tillämpa tekniska skyddsåtgärder som till exempel slutet system eller dragskåp och i sista ledet använda personlig skyddsutrustning som till exempel andningsskydd.

Vissa produkter och kemiska riskkällor har specifika krav kopplade till riskbedömningen. Det gäller till exempel cancerogena produkter och allergiframkallande produkter. Även vissa sorters arbete som till exempel arbete i cistern har specifika krav. I de fallen behöver man göra en extra noggrann riskbedömning. Se mer i AFS 2011:19.

I riskbedömningen ska det framgå:

 • var hanteringen äger rum
 • vilka som varit delaktiga i riskbedömningen
 • datum när riskbedömningen fastställdes
 • datum för nästa revision
 • vilken sorts situation som kräver åtgärder
 • vilka skyddsåtgärder och skadebegränsande åtgärder som behövs
 • vilka undersökningar som ska utföras
 • vem som ska se till att det blir gjort.

En ansvarig person ska godkänna riskbedömningen. Den personen är i regel avdelningschef eller en person som fått ansvaret delegerat från chef.

Mall för riskbedömning av kemiska riskkällor

I den här filen finns en mall och exempel på riskbedömning av kemiska riskkällor:

Mall riskbedömning kemiska riskkällor

Förenkla riskbedömningen

För kemiska produkter som inte är klassificerade som farliga och som inte innehåller några ämnen som är farliga eller har hygieniska gränsvärden kan man göra en enklare riskbedömning och behöver inte ta fram utförlig hanteringsinformation.

Om samma produkt hanteras på likartat sätt på olika ställen kan man ha samma riskbedömning på flera ställen.

Det är också möjligt att riskbedöma flera produkter i samma riskbedömning, till exempel olika kulörer av samma slags färg. Tvåkomponentsprodukter kan också riskbedömas tillsammans.

Kontroll av luftföroreningar vid riskbedömning

Mätning av halten luftföroreningar ska göras om riskbedömningen visar att det finns behov av att kontrollera hur höga halter de anställda utsätts för (deras exponering). I Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2018:1 finns hygieniska gränsvärden för ett stort antal ämnen. Ligger halterna nära eller över gränsvärdet, ska man vidta åtgärder. Ofta tar man bara några enstaka prov vid en mätning. Om halterna vid en sådan mätning ligger på t ex halva gränsvärdet, är risken mycket stor att gränsvärdet överskrids ibland.

Företagshälsovården eller annan kunnig konsult kan hjälpa till med denna typ av mätningar.

Kontroll av åtgärder

Vid riskbedömningar kan man komma fram till att åtgärder behöver vidtas. Kontrollera att dessa åtgärder genomförts och att de fått avsedd effekt.

Hitta på sidan