Hoppa till huvudinnehållet

Kontroll av riskbedömning

Riskbedömning kan göras på många olika sätt. Experter kan till exempel göra en mer omfattande riskbedömning än man normalt klarar av på en arbetsplats. På arbetsplatsen har man å andra sidan fördelar av att veta hur de kemiska produkterna hanteras, om något kan hända och vad som tidigare hänt. Den kunskapen är nödvändig för att göra en bra riskbedömning.

En riskbedömning är tillräckligt bra om:

  • Riskbedömningen är aktuell. Används samma kemiska produkter fortfarande? Används de på samma sätt?
  • Riskbedömning har gjorts av nya kemiska produkter.
  • De som arbetar med de kemiska produkterna har medverkat i riskbedömningen. Deras kunskap behövs för att riskbedömningen ska utgå från hur den kemiska produkten verkligen används på arbetsplatsen.
  • Uppgifter om tidigare inträffade olycksfall eller arbetsskador med kemiska produkter har kontrollerats, och använts vid riskbedömningen.
  • Man har undersökt om det förekommer hudkontakt och vilka riskerna är vid hudkontakt med den kemiska produkten.
  • Man har undersökt om det finns risk för inandning av ångor från den kemiska produkten och vid behov mätt halten av luftföroreningar i luften? Mätning av halten luftföroreningar kan behövas för att kontrollera att gränsvärden inte överskrids. Kontakta i sådana fall företagshälsovården eller annan kunnig konsult.
  • Man har undersökt om det finns risk att få i sig kemiska produkter via munnen, till exempel för att man röker utan att tvätta händerna, eller om mat- eller fikaplats kan förorenas av kemiska produkter.
  • Man har genomfört eller planerat åtgärder som minskar de risker som upptäckts vid riskbedömningen. Detta är syftet med riskbedömningar.
  • Riskbedömningen är skriftligt dokumenterad och det står vem som godkänt riskbedömningen. Också de riskbedömningar som visar att det inte finns några särskilda risker ska vara dokumenterade.