Hoppa till huvudinnehållet

Skriftliga arbets- och skyddsinstruktioner

Arbetsinstruktioner ska vara skriftliga om riskerna är stora eller om arbetsuppgifterna är omfattande och komplicerade och det är viktigt att veta hur man ska arbeta för att inte skadas.

Skriftliga arbets- och skyddsinstruktioner ska i detalj beskriva:

 • hur man ska arbeta
 • vilken skyddsutrustning som ska användas, när den ska användas och hur den ska underhållas
 • vilka ordnings- och städrutiner som gäller på arbetsplatsen
 • vad man ska göra om en olycka eller tillbud inträffar (till exempel en häftig kemikaliereaktion eller omfattande kemikaliespill).

Skriftliga arbets- och skyddsinstruktioner ska

 • vara lättillgängliga (kanske sättas upp på maskinen eller väggen)
 • vara skrivna på det språk som de anställda förstår

Skriftliga arbets- och skyddsinstruktioner bör även ges muntligt.

För vissa verksamheter som kräver arbetstillstånd behövs också skriftliga arbets- och skyddsinstruktioner:

 • Arbete i cistern, brunn, silo eller lastutrymme där något brandfarligt ämne förekommer.
 • Svetsning, lödning, slipning eller annat hett arbete på rörledning, i cistern, fat eller annan behållare som innehåller eller har innehållit något brandfarligt.
 • Arbete inom område där det finns explosionsrisk och där arbetet skulle kunna orsaka en explosion. 

Arbete med vissa kemiska produkter och ämnen innebär så allvarliga risker exempelvis för allergier eller andra allvarliga hälsorisker att skriftlig arbets- och skyddsinstruktion vanligtvis behövs. Det gäller arbete med:

 • asbest
 • bekämpningsmedel klass 1. Kravet gäller även arbete med annat bekämpningsmedel eller material/varor som behandlats med bekämpningsmedel, om riskbedömning visar att det finns behov av utbildning 
 • cytostatika eller andra läkemedel som kan ge bestående toxisk effekt
 • formaldehyd, formaldehydhartser och syrahärdande lacker
 • härdande lim, lack eller andra härdande material som innehåller isocyanater eller polyuretan, epoxi, akrylater eller cyanoakrylater
 • polyuretanhaltigt material (skumplast, polyuretanlack, polyuretanlim med mera) som kan upphettas så mycket att det bildas isocyanater som kan skada andningsvägarna och framkalla allergier
 • ytbehandling
 • inuti behållare som innehållit ämnen som avger farliga gaser eller där det kan bildas farliga gaser.

Om arbetet innebär sådana risker att det är viktigt att arbeta på ett visst sätt eller att använda skyddsutrustning, ska det finnas arbets- och skyddsinstruktioner också för:

 • arbete med kvarts

Lagar och förordningar

Övergripande regler om skriftliga arbets- och skyddsinstruktioner finns i AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker, §§ 11, 13 och 36. För vissa ämnen finns det krav på skriftliga arbetsinstruktioner i andra föreskrifter. Det gäller bl a

Hitta på sidan