Hoppa till huvudinnehållet

Tillståndsansökan för ny anläggning

Listan nedan visar exempel på vad nämnden för plan- och byggfrågor vanligen behöver för sin granskning av ett tillståndsärende. Det är en fördel om den som söker tillstånd samråder med myndigheterna om lokalisering redan innan tillståndsansökan lämnas in. Det är också en fördel om tillståndsansökan kan handläggas samtidigt med ansökan om bygglov.

 • Plankarta som visar anläggningen i förhållande till omgivande bebyggelse, närbelägna industrier, vägar etc. Områdets topografi ska framgå.
 • Skiss som visar anläggningsområdet, till exempel hur byggnader, cisterner, interna körvägar och parkeringsplatser ska förläggas.
 • Ritningar över byggnader där brandfarliga varor ska hanteras. För varje byggnad ska framgå
  • dess yttre utformning (fasadritning)
  • dess funktion och rummens funktioner
  • uppgifter om utrymningsvägar, brandcellsindelning och brandteknisk klass
  • ventilationens utformning, till- och frånluftdonens placering, luftomsättning och tryckförhållanden.

 • Processbeskrivning av den planerade verksamheten, till exempel från anbudsunderlaget.
 • Sammanställda drift- och skötselinstruktioner (om inte får detta vänta till senast avsyningsdagen).
 • Sammanställning av de brandfarliga varornas namn, klass och mängd i varje rum, cistern etc.
 • Klassningsplaner. Se vidare i SRVFS 2004:7 Klassning av riskområden vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor.
 • Uppgift om föreståndare (om inte får detta vänta till senast avsyningsdagen).
 • Underskrift av firmatecknare hos det företag som avser driva verksamheten.

Lagar och förordningar

Regler för tillstånd till hantering av brandfarliga vätskor och gaser finns i MSBFS 2013:3 Tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor.

Hitta på sidan