Hoppa till huvudinnehållet

Asbest - tillstånd

Arbete med asbest får bara göras av den som har tillstånd från Arbetsmiljöverket. Tillstånd beviljas företag för en viss tid eller arbetsuppgift. När man fått tillstånd, behöver man också anmäla var och när arbete med asbest ska göras (behövs inte om tillståndet är tidsbegränsat och gäller för ett speciellt objekt). Anmälan
ska göras varje gång arbete startas på ett nytt objekt.

OBS! Saknas tillstånd för arbetet med asbest, utdöms en sanktionsavgift på 40 000 till 400 000:- vid rivning eller 15 000 till 150 000:- för annat arbete med asbest. Avgiftens storlek bestäms av antalet anställda.

Om det förekommer asbest och ingrepp i asbesten måste göras, är det bäst att anlita ett företag som har tillstånd för den typen av verksamhet. 

Tillstånd behövs inte för:

  • Enstaka rivning där den totala arbetsinsatsen för hantering av asbest eller asbesthaltigt material är mindre än en mantimme.
  • Borrning av enstaka hål i asbesthaltiga material, om arbetet tar mindre än en mantimme och borrmaskinen är försedd med utsug.
  • Demontering av asbesthaltiga bromsbelägg och andra friktionselement samt asbesthaltiga packningar.
  • Hantering av material som innehåller högst 1 viktprocent asbest

Vill ni göra asbestarbetet själva? Då behöver ni söka tillstånd. Vad som ska redovisas i ansökan om tillstånd beror på vilken verksamhet det handlar om. Sedan behöver ni också anmäla arbete med nya objekt.

Ansökan om tillstånd för rivning av asbest

Ansökan om tillstånd för bearbetning eller behandling av asbesthaltigt material som redan installerats

Ansökan om tillstånd för arbete med asbest i samband med forskning, utveckling och analys

Ansökan om tillstånd skickas till närmaste distrikt inom Arbetsmiljöverket. Adressen till Arbetsmiljöverkets olika distrikt finns på Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se.

Arbetsmiljöverket kan ompröva tillstånd för asbestarbete av säkerhetsskäl eller om innehavaren av tillståndet bryter mot det krav som gäller om anmälan om rivning eller om handlingar som ska finnas på arbetsplatsen saknas.

Lagar och förordningar

Krav på tillstånd vid arbete med asbest finns i AFS 2006:1 Asbest.

Hitta på sidan