Hoppa till huvudinnehållet

Ansökan om tillstånd för rivning

Ansökan om tillstånd ska lämnas in av det företag i vilket de som utför rivningen är anställda. Ansökan om tillstånd finns på Arbetsmiljöverkets webbplats.

I ansökan om tillstånd ska följande redovisas:

 • Allmänna hanterings- och skyddsinstruktioner som anger hur rivningsarbete ska utföras för att förhindra ohälsa.
 • Intyg om asbestutbildning för dem som ska leda och för dem som ska delta i rivningsarbetet.
 • Intyg om medicinska kontroller för dem som ska delta i rivningsarbetet.
 • Yttrande över ansökan från regionalt skyddsombud eller, om regionalt skyddsombud inte finns, från skyddsombud som företräder de arbetstagare som ska delta i rivningsarbetet.

Det räcker inte med tillstånd för rivning. Varje nytt rivningsarbete måste anmälas i förväg till Arbetsmiljöverket.  

OBS! Saknas tillstånd för arbetet med asbest, utdöms en sanktionsavgift på 40 000 till 400 000:-. Avgiftens storlek bestäms av antalet anställda.

Anmälan ska ha kommit in senast två dagar innan rivningen påbörjas till Arbetsmiljöverket i det distrikt där arbetet ska utföras. 

Anmälan ska göras skriftligt och anmälan ska innehålla

 • adressen till rivningsobjektet
 • namn och adress till den som har beställt arbetet
 • datum för rivningens början och slut
 • rivningsarbetets art, omfattning och typ av asbesthaltigt material
 • beräknad mängd asbesthaltigt avfall, vem som skall transportera bort avfallet och var slutligt omhändertagande ska ske.

På varje rivningsarbetsplats ska det dessutom finnas dokument som visar:

 • Arbetsmiljöverkets tillståndsbeslut
 • hanterings- och skyddsinstruktioner anpassade till det aktuella rivningsarbetet
 • bevis om asbestutbildning för dem som leder och deltar i rivningsarbetet
 • intyg om medicinska kontroller för dem som deltar i rivningsarbetet
 • uppgifterna som ska ingå i anmälan, se ovan.

När man fått tillstånd, behöver man också anmäla var och när arbete med asbest ska göras (behövs inte om tillståndet är tidsbegränsat och gäller för ett speciellt objekt). Anmälan ska göras varje gång arbete startas på ett nytt objekt.

Blankett finns på Arbetsmiljöverkets webbplats.