Hoppa till huvudinnehållet

Ämnen som inte får hanteras (Grupp A)

Följande ämnen får inte hanteras. Detsamma gäller salter av dessa ämnen samt produkter som innehåller något av nedanstående ämnen i en halt av 0,1 viktprocent eller mer, till exempel som förorening.

Undantag finns

  • vid forskning om ett cancerframkallande ämnes effekter
  • vid utveckling av analysmetodik för ett ämne som tillhör grupp A
  • i annan verksamhet där det finns särskilda skäl att hantera dessa ämnen.

I dessa fall kan ämnena få hanteras efter tillstånd av Arbetsmiljöverket.

OBS! Om något av nedanstående ämnen hanteras utan tillstånd från Arbetsmiljöverket, ska arbetsgivaren betala en sanktionsavgift på mellan 40 000 och 400 000 SEK. Avgiftens storlek bestäms av antalet anställda hos arbetsgivaren.

Cancerframkallande ämnen CAS-nr
2-Acetamidofluoren 53-96-3
4-Aminodifenyl 92-67-1
Benzidin 92-87-5
1,1-Diklordimetyleter 542-88-1
1,2-Dibrom-3-klorpropan (DBCP) 96-12-8
N,N-Dimetyl-4-aminoazobensen 60-11-7
Erionit 66733-21-9
12510-42-8
Hexametylfosfortriamid (HMPA) 680-31-9
Metylklormetyleter 107-30-2
20-Metylkolantren (3-metylkolantren) 56-49-5
N-Metyl-N-nitrosourea (MNU) 684-93-5
ß-Naftylamin 91-59-8
4-Nitrodifenyl    92-93-3

 

Lagar och förordningar

Regler om ämnen som inte får hanteras, Grupp A, finns i AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker, Bilaga 1.

Regler om sanktionsavgifter finns också i AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker, §§ 45, 46, 48 och 52.

Hitta på sidan