Hoppa till huvudinnehållet

Ansökan om och förnyelse av tillstånd för miljöfarlig verksamhet

Tillståndsansökan eller ansökan om förnyelse av tillstånd ska lämnas till länsstyrelsen.

Ansökan bör innehålla följande uppgifter:

  • Administrativa uppgifter som den sökandes namn, adress och telefon. Vad ansökan avser, det vill säga en kort beskrivning av vad det sökta tillståndet avser och SNI-kod som finns i bilagan till SFS 1998:899.
  • Yrkanden och åtaganden, det vill säga information om produkter, producerade mängder, processer med mera.  Gällande beslut enligt miljöbalken och andra lagar, det vill säga gällande tillstånd liksom om ansökan avser ändring av ett eller flera gällande villkor.
  • Nuvarande förhållanden och planerad verksamhet. Här beskrivs exempelvis utsläpp till luft och vatten, och även buller. En särskild säkerhetsrapport upprättas om verksamheten omfattas av krav på åtgärder för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor
  • Teknisk beskrivning. Det ska lämnas ritningar som behövs för att bedöma verksamhetens eller åtgärders art och omfattning. Här tas även upp kemikaliehantering och avfallsfrågor
  • Förslag till åtgärder. Här anges om verksamheten kommer att beröras av bestämmelserna om miljökvalitetsnormer. För närvarande gäller begränsningar i luft av svaveldioxid och bly samt kvävedioxid (från och med år 2006).
  • Samråd, det vill säga de samråd som skett och för resultaten av dessa samråd
  • Miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Denna ska presenteras separat och ge underlag för bedömning av verksamhetens effekt på människors hälsa, miljön och hushållningen med naturresurser.
  • Lokalisering. Här redovisas valet av plats för verksamheten med utgångspunkt från miljökonsekvensbeskrivningen. Här bör även ingå en beskrivning av omgivningsförhållandena.

De allra flesta företag anlitar en miljökonsult för att sammanställa åtminstone delar av ansökan. Den del som kräver expertkunskap är miljökonsekvensbedömningen, MKB.

Gäller befintligt tillstånd för miljöfarlig verksamhet?

Ett befintligt tillstånd anger hur länge tillståndet gäller. Förnyelse av tillstånd behövs också om

  • verksamheten förändras så att de mängder som hanteras överskrider de mängder som tillståndet gäller för
  • ni börjar hantera kemiska ämnen på ett nytt sätt, så att miljöriskerna vid hanteringen förändras.