Hoppa till huvudinnehållet

Anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter

Det finns krav på anmälan eller tillstånd för en mängd olika verksamheter. Vilka typer av verksamheter det handlar om listas nedan. Observera att det ofta krävs en viss volym på verksamheten för att det ska krävas anmälan eller tillstånd. Läs mer om var gränserna går i till exempel Läsanvisningar till bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Verksamheter som använder kemiska ämnen

 • Förbrukning av mer än 500 kg halogenerade (till exempel klorerade) eller andra organiska lösningsmedel per år.
 • Tillverkning av produkter som totalt innehåller mer än 10 ton organiska eller 1 ton halogenerade (till exempel klorerade) lösningsmedel per år.
 • Omtappning av mer än 100 kg klor- (CFC) eller bromfluorkolväten (fullständigt halogenerade) per år eller mer än 1 ton ofullständigt halogenerade per år.
 • Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller 10 ton pulver per år.
 • Hantering av mer än 5000 ton per år av oljeprodukter eller andra kemiska produkter som kan skada människors hälsa eller miljön.
 • Lagring av mer än 5000 ton kol, torv, bränsleflis eller annat trädbränsle per år.
 • Lagring av mer än 50 miljoner normalkubikmeter naturgas per år.
 • Lagring av mer än 500 kubikmeter timmer.

Lokaler som används för

 • Hotell, pensionat eller liknande.
 • Idrotts-, camping- eller badanläggning, eller strandbad.
 • Hygienisk behandling, till exempel fotvård, frisör, solarium, massage, piercing, tatuering och hudvård.
 • Undervisning, vård eller annat omhändertagande.

Handels- och serviceverksamhet

 • Tvätterier inklusive kemtvätt.
 • Bagerier.
 • Motorfordon och drivmedel (fordonstvätt, bensinstationer och andra med lager av drivmedel).

Övriga verksamheter

 • Jordbruk, torkning av gödsel, växthus, fiskodling.
 • Malm, mineral, kol, torv, olja med mera (brytning, utvinning, provborrning och provbrytning och gruvor, framställning av bränsle) .
 • Livsmedel, dryckesvaror, djurfoder med mera (tillverkning av livsmedelsprodukter, slakteri, chark, rökeri, konservering med mera).
 • Textilvaror (blekning, färgning, linberedning).
 • Trävaror (sågverk, tillverkning av fanér, trä- och spånbaserade skivor).
 • Pälsskinn, läder (garvning eller annan beredning, konservering av djurhudar).
 • Massa, papper och pappersvaror (tillverkning av massa och papper).
 • Grafisk och fotografisk produktion.
 • Stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter, andra gasformiga bränslen samt kärnbränsle.
 • Kemikalier och kemiska produkter (tillverkning).
 • Gummi- och plastvaror (tillverkning, vulkning, polymerisation, kalandrering eller beläggning med plast).
 • Icke-metalliska mineraliska produkter (tillverkning av glas, mineralull, glasfibrer, keramiska produkter, tegel, cement, kalk, betong, lättbetong, gips, stenvaror, lättklinker, asfaltverk, oljegrusverk eller varor av asfalt).
 • Stål och metall (järn- eller stålverk, ferrolegeringsverk, icke-järnmetaller).
 • Elektriska artiklar (tillverkning av elektrisk tråd, kabel, batterier, lysrör, kol- eller grafitelektroder).
 • Plattformar (gas- eller oljeutvinning).
 • El, gas, värme och kyla.
 • Vattenförsörjning och avloppsrening
 • Hamnar, flygplatser.
 • Laboratorier.
 • Skjutbanor och skjutfält .
 • Sjukvård och anläggning där etylenoxid används för sterilisering.
 • Avfallshantering och omhändertagande av avfall samt farligt avfall .
 • Motorbanor (motorsport, halkövning eller provning av fordon).
 • Krematorier.

Processer

 • Tankrengöring (tankar för kemiska produkter).
 • Träskyddsbehandling (impregnering, doppning).
 • Ytbehandling och metallbeläggning, vattenbaserad avfettning, betning, torrtrumling, färgborttagning, gjutning (verkstadsindustrier inklusive gjuterier).
 • Värmepumpar för utvinning av värme ur yt- eller grundvatten eller mark.
 • Efterbehandling (sanering) av förorenad mark och vatten, om efterbehandlingen ökar risken för spridning eller exponering.

Lagar och förordningar

Vilka verksamheter det gäller regleras i SFS 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd tillsammans med SFS 2013:251 Miljöprövningsförordningen.

Hitta på sidan