Ögonspolning och nöddusch


När behövs ögonspolning eller nöddusch?
Ögonspolning och/eller nöddusch behövs om man arbetar med någon kemisk produkt eller ämne på ett sådant sätt att man kan behöva skölja bort den snabbt, till exempel vid stänk i ögonen eller på huden. I säkerhetsdatabladet ska det stå om den kemiska produkten kan skada vid skvätt eller stänk. Läs under rubrik 2 (farliga egenskaper) och 4 (åtgärder vid första hjälpen).

Ögonspolning behövs om det finns risk för stänk som kan skada ögonen.

Nöddusch behövs om det finns risk att man blir översköljd av en kemisk produkt som kan vålla skada vid hudkontakt.

Även om det finns ögonspolning och nöddusch, behövs det ofta också tillgång till kranvatten för att snabbt kunna skölja av till exempel händer och armar.

Vem behöver ha kunskap om ögonspolning och nöddusch?

  • Alla som riskerar att få stänk i ögonen ska veta hur nödduschen/ögonspolningen fungerar.
  • Nyanställda och de som arbetar tillfälligt ska informeras om nödduschen/ögonduschen och utrustningen för ögonspolning.

Placering

  • Placera nöddusch/ögonspolning nära de arbetsplatser där det finns risk för stänk. Den som till exempel får stänk i ögonen, ska lätt och utan hjälp kunna hitta fram till ögonspolning.
  • Se till att nöddusch/ögonspolning och vägen dit inte blockeras.

Läs mer om 

Ögonspolning

Nöddusch

Kontroll av om ögonspolningen/nödduschen uppfyller de krav som finns

Enligt AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning ska det finnas ögonspolning och/eller nöddusch om det finns risk för stänk i ögonen eller att bli översköljd av en kemisk produkt. I AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker, § 28 finns regler om ögonskydd. Regler om ögon- och nöddusch finns även i

  • AFS 1988 Blybatterier, § 11 (ögondusch)
  • AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd, § 9 (ögondusch), § 10 (nöddusch)
  • AFS 1997:7 Gaser (i bakgrundsdelen)
  • AFS 2005:5 Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk
    effekt, § 12