Hoppa till huvudinnehållet

Åtgärder mot luftföroreningar

Det finns flera sätt att minska förekomsten av luftföroreningar. Att byta ut kemiska produkter är ofta den bästa åtgärden.

Förhindra att luftföroreningar bildas och sprids

  • Undersök om de kemiska produkterna kan hanteras i så slutna processer att luftföroreningar inte sprids.
  • Undersök om det går det att kapsla in och avskärma de kemiska produkterna så mycket att luftföroreningar inte sprids. Ofta behöver man också en viss ventilation genom att ett utsug med lågt luftflöde ansluts till inkapslingen. Utsuget påverkar luftströmmarna så att det blir undertryck genom att luft strömmar in genom eventuella otätheter och springor i inkapslingen. Utan utsuget kan istället luftföroreningar strömma ut. Ju otätare inkapsling, desto större luftflöde behövs.

Fånga in luftföroreningarna nära föroreningskällan

Utsug bör finnas så nära den plats/punkt där föroreningarna alstras som möjligt. Om föroreningarna alstras inom ett mycket begränsat område är det lättare att fånga in dem, än om de sprids diffust från ett större område.

Exempel på bra lösningar:

  • Utsug som ansluts till någon form av inkapsling eller avskärmning av källan.
  • Utsug som placeras nära källan. Med nära menas att utsuget ska placeras så nära (ofta decimeteravstånd) från källan att utsuget fångar in luftföroreningarna. Man kan testa hur effektivt ett utsug fångar in föroreningar med en rökpuff. Släpp ut rök intill föroreningskällan och se efter hur röken rör sig och om utsuget fångar in röken. Punktutsug ska normalt sett ha en hastighet i öppningen på minst 3 m/s, men högre hastigheter kan behövas om punktutsuget ska transportera bort föroreningar från verktyg eller processer som ger föroreningarna en högre hastighet än utsugets hastighet. Stora partiklar är särskilt svåra att fånga in om de kastas ut med hög hastighet.
  • Om luftföroreningarna alstras på ett sådant sätt att de kastas ut från föroreningskällan, till exempel från en maskin, måste utsuget placeras eller utformas så att det kan fånga in föroreningarna. Helst ska föroreningarnas egenrörelse vara riktad mot utsuget, eftersom ett utsug har så dålig räckvidd att det knappast kan fånga in luftföroreningar som rör sig med hög hastighet en bit från utsugsöppningen.
  • Integrerade utsug som är fast monterade i eller på fasta maskiner som alstrar luftföroreningar, till exempel sågar och slipmaskiner, är en bra åtgärd eftersom föroreningarna då fångas in nära källan och risken för exponering minskar. Dessutom minskar spridningen av luftföroreningarna till omgivningen.
  • Integrerade utsug som ansluts till handhållna maskiner är en bra åtgärd. Sådana integrerade utsug som fungerar bra finns till exempel för svetspistoler, handhållna slipmaskiner, kapmaskiner och andra handhållna maskiner.
  • Om källan är utspridd, är det svårt att få ett punktutsug att fungera bra. Då måste man arbeta med andra typer av ventilationstekniska lösningar i kombination med avskärmningar och inkapslingar.

Allmänventilation

Allmänventilationens uppgift är att tillföra ren luft och transportera bort förorenad luft, samt sörja för ett bra klimat. Allmänventilation är ett ineffektivt sätt att föra bort luftföroreningar, men om föroreningskällorna är många och diffusa (inte några få punktkällor) kan allmänventilation vara enda sättet att ventilera bort dem. Då måste luftflödena vara högre än normalt och ventilationen bör utformas så att föroreningarna trängs undan utan onödig spridning. Rätt utformat kan detta uppnås med deplacerande (undanträngande) ventilation eller så kallat pluggflöde.

Lagar och förordningar

Regler om åtgärder mot luftföroreningar finns i

Hitta på sidan