Hoppa till huvudinnehållet

Sprutmålning

Sprutmålning kan göras både med pulver (pulversprutning eller elektrostatisk sprutmålning), vattenburna och lösningsmedelsburna färger. Vid sprutmålning kan halterna av damm eller dimma i luften bli mycket höga. Dessutom kan hudkontakt med vissa färger och lösningsmedel ge eksem och arbete med en del härdande lacker innebär risk för allergi. Det finns också explosionsrisker. Därför krävs särskilda åtgärder vid sprutmålning.

Minska riskerna så här:

Alla slags färger

 • Skriftliga arbets- och skyddsinstruktioner ska finnas för högtryckssprutning, elektrostatisk sprutning och pulversprutning. Instruktionerna kan till exempel beskriva:
  • Hur färger och lösningsmedel ska hanteras
  • Brand- och explosionsförebyggande åtgärder
  • Användning och skötsel av personlig skyddsutrustning
  • Städrutiner

 • Det är lämpligt att de skriftliga instruktionerna också innehåller schema för
  • Rengöring av sprutbox
  • Byte av torrfilter
  • Kontroll och injustering av vattennivå och kemikaliehalt i våtfilterbox
  • Rengöring av ventilationskanaler och fläktar
  • Kontroll av ventilationens luftflöden, hastigheter och tryckfall
  • Kontroll av jordanslutningar

 • Sprutmåla bara i särskilt utrymme, exempelvis i tunnel, sprutbox eller sprutrum. Utrymmet ska vara väl ventilerat och ventilationen ska vara påslagen även en tid efter sprutmålningen. Ventilationssystemet ska rengöras, kontrolleras och underhållas regelbundet.
 • Täck ytor i sprutbox och liknande med papper eller plast för att underlätta rengöring. Väggarna kan exempelvis skyddas genom att en plastfilm stryks på den rena ytan. Filmen dras sedan bort när den är nedsmutsad.
 • Vid enstaka sprutmålningar eller om sprutbox eller liknande inte kan användas på grund av objektets storlek eller form, ska arbetet planeras så att sprutmålaren får god arbetsmiljö. Se till att ventilationen i lokalen är god eller förbättra den med till exempel flyttbara fläktar. Lämpligt andningsskydd ska användas. Kontrollera att brandsläckare och annan släckmateriel finns nära arbetsplatsen. Om det är möjligt kan sprutmålning utföras som sista arbetsmoment för dagen så att endast sprutmålare arbetar i lokalen. Vädra lokalen efter avslutat arbete.
 • Blandning och spädning av färg samt rengöring av sprutor ska ske på väl ventilerad plats, till exempel under en draghuv i ett avskilt rum. Rengöring kan också göras i speciell sluten tvättanordning.
 • Andningsskydd, ögonskydd, handskar och skyddskläder ska finnas och användas vid sprutmålning.

För val av lämplig skyddsutrustning, se Personlig skyddsutrustning

 • Det ska finnas möjlighet till handtvätt i anslutning till sprutmålningen. Det är inte lämpligt att använda lacknafta och andra lösningsmedel för hudrengöring.

Se Medel för hudrengöring

Härdande färg och lack som innehåller akrylater, diisocyanater (polyuretan-lack) eller epoxi

Pulverfärger

 • Använd dammsugare för rengöring av arbetsplatsen efter målningsarbete. Undvik torrsopning eller renblåsning av dammiga utrymmen.

Flytande färger och lösningsmedel

 • Förvara flytande färger och lösningsmedel i väl tillslutna kärl. Sätt lock på burkar efter avslutat arbete.

Lösningsmedelsburna färger

 • Blanda och späd flytande färg på en väl ventilerad plats, till exempel under en draghuv i ett avskilt rum.
 • Avfall från arbete med lösningsmedelsburna färger, exempelvis tomburkar, papper och trasor ska på grund av brandrisken förvaras i kärl med lock.
 • Möjlighet till ögonspolning ska finnas i direkt anslutning till platser där det finns risk för stänk.

Färger som innebär explosionsrisk (pulverfärger och lösningsmedelsburna färger)

 • För sprutmålning med lösningsmedelsburna färger krävs oftast tillstånd från kommunen, se Brand- och explosionsfarliga ämnen.
 • Se till att ventilationen i sprutrum är så god att det inte uppkommer explosiva blandningar av luft och lösningsmedel eller pulver.
 • Inred sprutrum med icke brännbart material, till exempel plåt och betong. Förvara så lite brännbart material som möjligt i rummet (färg, lösningsmedel, maskeringspapper etc). Se också till att rumsindelningen motverkar spridning av en eventuell brand.
 • Se till att installationer och utrustningar i sprutrummet uppfyller kraven på brand- och explosionssäkerhet. Kontrollera och underhåll utrustningen regelbundet så att den inte skadas (till exempel så att gnistor bilds eller att utrustningen blir så täckt av färg att jordningen inte fungerar).
 • Undvik statisk elektricitet och gnistbildning genom att se till att utrustningen är jordad (speciellt viktigt vid högtryckssprutning).
 • Lägg avfall i kärl med lock. Avfall från färger som kan självantända (se säkerhetsdatabladet, avsnitt 13, avfallshantering) ska inte blandas med brännbart material. Avfallskärl för material som är indränkt med lösningsmedel eller färg ska vara tillverkat i material som inte kan antändas.
 • Se till att det finns lämplig brandsläckningsutrustning. Det ska finnas åtminstone brandsläckare med pulver eller kolsyra samt brandfilt. Om brandrisken är stor ska sprinklersystem finnas.
 • Vid pulverlackering får de objekt som ska lackeras inte vara hetare än pulvrets självantändningstemperatur.
 • Vid elektrostatisk sprutning finns särskilda krav på elsäkerhetsåtgärder (bland annat placering av utrustning, jordning, manövrering av sprutpistol och avstånd till det objekt som ska målas). Elektrostatisk sprutmålning får endast kunna utföras när ventilationen är igång.
Hitta på sidan