Hoppa till huvudinnehållet

Slutna utrymmen

Exempel på farliga situationer

Syrebrist och brand- och explosionsrisk har lett till flera allvarliga olyckor och även till flera dödsfall.

Allvarliga risker kan till exempel finnas vid arbete i:

 • Slutna utrymmen exempelvis silos, cisterner och lastutrymmen på båtar, containers etc. som används för förvaring eller transport av
  torv, fisk eller annat organiskt material som kan brytas ner eller ruttna (syre förbrukas vilket leder till att syrehalten i det slutna utrymmet minskar och att det kan uppkomma syrebrist)
 • Tankar och cisterner som använts för brand- eller explosionsfarliga vätskor, gaser eller pulver, t ex organiska lösningsmedel eller bränslen.
 • Gropar och rörgravar kan vara så djupa och trånga att luften inte blandas med omgivande luft, luften blir ”stillastående”. Om det finns farliga gaser, t ex sumpgas eller metangas från nedbrytning av sopor kan luften vara både explosiv och syrefattig.
 • Vid gassvetsning i små och dåligt ventilerade utrymmen. Om utrymmet är dåligt ventilerat kan det bildas koloxid som i höga halter leder till illamående, huvudvärk, svimning och i värsta fall död.
 • Avluftning av fjärrvärmerör som svetsats samman. Avluftningen görs ofta via en ventil som mynnar i ett slutet utrymme. Om svetsningen gjorts med gassvets, innehåller fjärrvärmeröret koloxid, som kommer ut i samband med avluftning. Dödsfall har inträffat när den som skulle övervaka avluftningen har svimmat och sedan översköljts med hett vatten från fjärrvärmeröret. 

Kontrollera luften innan arbetet påbörjas

Innan arbete påbörjas i slutna utrymmen som cistern, brunn, silo, lastutrymme eller liknande, ska risken med arbetet bedömas. Denna kontroll ska alltid göras innan arbetet påbörjas i ett slutet utrymme. Arbetet får påbörjas först när man är säker på att halten syre inuti det slutna utrymmet är tillräcklig, att där inte finns någon hälsofarlig gas och att det inte finns någon explosionsrisk.

Riskbedömningen kan handla om att:

 • Mäta syrehalten för att kontrollera att den inte är för låg. Om syrehalten är för låg blir man snabbt medvetslös och flera dödsfall har inträffat på detta sätt. Om det finns risk för låg syrehalt, ska syrehalten mätas innan arbetet påbörjas.
 • Om utrymmet kan innehålla rester eller ångor av brand- eller explosionsfarliga ämnen, ska man mäta för att kontrollera att det inte finns risk för explosion (om det inte är uppenbart att halterna är så låga att det inte finns någon som helst risk för explosion).
 • Mäta halten av hälsofarlig gas, till exempel svavelväte eller koloxid som kan finnas i utrymmet.
 • Istället för att mäta kan man vädra utrymmet väl under flera timmar innan arbetet påbörjas, men då måste man vara säker på att vädringen är effektiv (att bara öppna en lucka brukar inte vara tillräckligt).

Om mätning av explosionsrisk

Risken för explosion mäts med en explosimeter. Kontrollera att explosimetern är ex-klassad, och kan användas i den typ av utrymmen som den är tänkt att användas i (beror på vilka gaser eller ångor som förekommer och zonindelning).

Samtidigt som man mäter explosionsrisken, behöver man mäta syrgashalten, eftersom man underskattar explosionsrisken om syrgashalten är lägre än normalt.

Vid arbete som inte är hett eller inte innefattar något som kan fungera som tändkälla, får 25 % av den undre explosionsgränsen inte överskridas (om syrgashalten är 21 %).

Vid hett arbete får 5 % av undre explosionsgränsen inte överskridas (vid 21 % syrgashalt).

Använd andningsskydd om luften inte är säker

Om det inte går att ventilera det slutna utrymmet och ventilera ut farliga luftföroreningar och tillföra ren luft, ska andningsskydd användas. Andningsskyddet måste väljas så att det skyddar mot de luftföroreningar som kan förekomma. Exempelvis är det enbart tryckluftsmatat andningsskydd som skyddar om det är syrebrist i det slutna utrymmet.

Arbeta inte ensam

Vid arbete i cistern, brunn, silo, lastutrymme eller liknande ska det finnas någon i närheten som har kontakt med och kan övervaka den som arbetar inne i det slutna utrymmet. Lyft av personen ut ur utrymmet ska vara förberett, om det inte är uppenbart onödigt.

Flera allvarliga olyckor har inträffat då en person svimmat på grund av syrebrist i ett slutet utrymme. När detta upptäckts, har det hänt att en kollega gått in i utrymmet för att undersöka vad som hänt och även denna person har svimmat. Dödsfall har inträffat. Därför är det viktigt att det ska gå att lyfta ut en person ur ett sådant utrymme, utan att någon annan behöver gå in i utrymmet.

Arbetstillstånd

Vid arbete inuti cistern, brunn, silo eller lastutrymme där det förekommer brandfarlig vätska, gas eller aerosol krävs:

 • skriftligt arbetstillstånd från arbetsgivaren eller någon annan som arbetsgivaren bestämt innan arbetet påbörjas
 • att det skriftliga arbetstillståndet innehåller de arbets- och skyddsinstruktioner och villkor som behövs för att arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt
 • Arbetstillståndet ska undertecknas eller signeras som ett intyg på att den som ska göra arbetet tagit del av och kommer att följa instruktionerna.
 • Undertecknat arbetstillstånd ska sparas minst tre månader efter avslutat arbete.

Om arbetet utförs på en arbetsplats där flera företag är verksamma får arbetet inte påbörjas innan den som har samordningsansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen har fått information om riskerna, vilka instruktioner som finns och godkänt arbetet.

Lagar och förordningar

Regler om arbete i slutna utrymmen finns i:

Hitta på sidan