Hoppa till huvudinnehållet

Flytgödsel

Arbete med flytgödsel är riskfyllt eftersom gödsel som lagras en tid bildar så kallad gödselgas som består av ammoniak, koldioxid, svavelväte och metan. Gödselgas är hälsofarlig och kan också i höga halter ge explosiva blandningar. Höga halter av den giftiga gasen svavelväte är förrädiska och farliga eftersom svavelväte trubbar av luktsinnet så att man inte märker att man exponeras för höga halter. Det har förekommit dödsfall på grund av inandning av svavelväte.

Detta är speciellt viktigt vid arbete med flytgödsel:

Riskbedömning

 • Gör riskbedömning av de arbetsmoment som förekommer, till exempel utgödsling, omblandning och pumpning.

Kunskap om riskerna

 • Se till att all personal har goda kunskaper om riskerna och hur de ska undvikas vid arbete med flytgödsel.
 • Se till att det finns skriftliga arbets- och skyddsinstruktioner för de arbetsmoment som kan leda till allvarliga olyckor och skador, till exempel ensamarbete och arbete i slutna utrymmen (pumpbrunn eller tankvagn).

Minska förekomst och spridning av gödselgas i stallar

 • Lagra så lite gödsel som möjligt inne i stallet.
 • Se till att ventilationen är effektiv, så att luftkvaliteten i stallet är god. Ett bra sätt att ventilera bort gödselgasen är att suga ut den direkt från täckta gödselrännor.
 • Se till att det inte kan läcka gödselgas från ett stall till exempelvis intilliggande stall (via gödselrännor eller andra utrymmen), via avloppsrör till ensilagesilo, mjölkdisk eller toalett (kan förekomma om dessa avlopp mynnar i eller på samma ställe som flytgödselanläggningen).
 • Undvik att röra i flytgödseln så långt det går.
 • Se till att utloppskanaler för gödsel och urin är rak utan förträngningar, tillräckligt djup (helst omkring 0,7-1,0 m), har gaslås och ventileras kontinuerligt med särskild fläkt. I stallar som saknar vattenlås kan gummiduk fästas i utloppskanalerna för att förhindra att gödselgas sugs tillbaka till stallet.
 • Ta bort gödsel från stallet med hjälp av till exempel ett utgödslingssystem med skrapor. Skraporna kan också lätt transportera bort urin. Utgödsling kan automatiseras med exempelvis gödselmattor som automatiskt transporterar bort gödseln flera gånger om dagen.
 • Undvik utgödslingssystem med gödselbehållare under spaltgolv inne i stallar. Om gödselbehållare används är det viktigt att de är tillverkade i syrabeständigt material.
 • Placera pumpbrunn utomhus. Sätt upp skylt som varnar för livsfarlig gas.
 • Om pumpbrunn på grund av frysrisk måste stå inomhus, se till att en liten fläkt skapar undertryck i brunnen och att den är försedd med lock som sluter tätt.

Arbete i gödselbrunn, pumpbrunn, tankvagn eller lågt belägna utrymmen

 • Sätt upp en skylt med texten "Varning! Livsfarlig gas!" vid pumpbrunn och gödselbrunn.
 • Slutna utrymmen som pumpbrunn och tankvagn ska vädras före och under arbetet för att ta bort gödselgas som kan finnas kvar. Läs mer om vad som krävs vid arbete i slutna utrymmen.
 • Om man inte kan vädra effektivt innan arbete i exempelvis slutet utrymme påbörjas, bör personalen bära med sig ett mätinstrument för att kontrollera halterna av svavelväte, metan och syre vid arbete i exempelvis gasbrunn, tankvagn, gödselbehållare och lågt belägna utrymmen.
 • Utbildning i mätinstrumentets funktion och skötsel är en förutsättning för att personal ska kunna använda instrumentet rätt och tolka utslaget korrekt.
 • Ensamarbete i slutna utrymmen bör undvikas.

Läs mer om ensamarbete

Personlig skyddsutrustning

 • Andningsskydd är nödvändigt när höga halter gödselgas inte går att undvika. Observera att ett vanligt andningsskydd inte är tillräckligt vid risk för syrebrist vid arbete i slutna utrymmen som gasbrunnar, tankvagn och behållare. I sådana miljöer måste andningsskyddet, till exempel friskluftsapparat, också tillföra syre.

Läs mer om Personlig skyddsutrustning.

Svetsning eller heta arbeten i pumpbrunn

 • Vid svetsning eller heta arbeten i pumpbrunn, där man kan misstänka att gödselgas har samlats, är det viktigt att vädra ordentligt före och under arbetet. Läs om fler åtgärder på sidan om Smältsvetsning.

Lagar och förordningar 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om flytgödsel har upphävts. Krav motsvarande dem i de upphävda föreskrifterna finns i flera föreskrifter och allmänna råd. De viktigaste är:

Hitta på sidan