Hoppa till huvudinnehållet

Systematisk metod för utbyte

När man vill byta ut en kemisk produkt eller ett ämne är det bra att gå systematiskt tillväga. Om man förhastar sig kan resultatet bli att man väljer en kemisk produkt med likartade egenskaper, men om man istället går mer systematiskt tillväga, kan man hitta helt andra lösningar.

Ett exempel

Ett verkstadsföretag ville slippa använda avfettningsmedlet trikloretylen (tri), för avfettning av detaljer. Man undersökte vilka andra avfettningsmedel som kunde användas, och valde ett annat lösningsmedel, nafta. Nafta testades och visade sig fungera bra, men riskerna hade inte försvunnit eftersom nafta avger ångor och kräver god ventilation.

När företaget provade ett mer systematiskt arbetssätt (som beskrivs nedan) kom man istället fram till att anledningen till att avfettning behövdes var att detaljerna hanterades ovarsamt och därför blev smutsiga. Dessutom användes en olja som var svår att få bort. Genom att förbättra hanteringen och dessutom byta olja, minskade behovet av avfettning. Vid de tillfällen då avfettning behövs, räcker det med lågalkalisk avfettning, som innebär lägre risker än både tri och nafta.

Gör så här

  1. Gå igenom varför ni vill byta ut den kemiska produkten. Vad är problemet med produkten? Varför är det ett problem och för vem? Varför används produkten/ämnet som ska bytas ut? Vilken funktion ska produkten fylla? En noggrann genomgång av problemet och den funktion som den kemiska produkten fyller är ofta grunden för ett lyckat byte. Det är bra att ställa frågan "Varför?" flera gånger. Då visar det sig ofta att det första svaret inte är den bästa utgångspunkten för att byta ut produkten. När man undersökt användningen noggrant, kommer man ofta fram till andra och mer grundläggande behov. De kan ge öppningar till nya, oväntade lösningar.
  2. Diskutera olika sätt att klara det behov som ni identifierade i steg 1. Var kreativ! Släpp loss fantasin! Begränsa inte idéerna med praktiska eller ekonomiska argument.
  3. Bedöm konsekvenserna av idéerna som ni hittade i steg 2. Tänk bland annat på arbetsmiljön, den yttre miljön, kvalitet, ekonomi, tekniska egenskaper, avfall, tidsåtgång, effektivitet och andra speciella problem och svårigheter.
  4. Jämför de olika alternativen och bestäm vad som är viktigast.
  5. Besluta vilket eller vilka alternativ som ska testas.
  6. Genomför testet.
  7. Utvärdera och välj vilken kemisk produkt eller alternativ teknisk lösning ni vill använda.

Lagar och förordningar

Regler om utbyte av kemiska ämnen finns i SFS 1998:808 Miljöbalken, 2 kap, 6 §, och i AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker.

Hitta på sidan