Hoppa till huvudinnehållet

Exempel på utbyte

Det finns många bra exempel på hur man lyckats byta ut farliga kemiska produkter mot mindre farliga. Nedan redovisas några exempel som kan tjäna som inspiration.

Ersätta produkten med annan typ av åtgärd

Exempelvis kan sammanfogning av elkablar göras med gummimuff som sluter tätt runt skarven istället för att allergiframkallande akrylater används. Ett annat exempel är att popnit kan användas istället för att svetsa eller löda samman, alternativt att designen ändras så att delarna blir självlåsande och ingen svetsning eller lödning behövs.

Ta bort produkten och ersätta med till exempel vatten

Desinfektionsmedel används ibland för rengöring av stora ytor, men på vissa ytor kan det ibland räcka att rengöra med vatten.

Använda modifierade pulver

Många dammande kemiska produkter och ämnen kan numera köpas i granulform (grova korn). En del pulver säljs med högre fukthalt eller med tillsats av lite olja, vilket binder det fina dammet. Vissa ämnen finns i pastaform och dammar inte alls, till exempel pigment (färgämnen).

Byta lösningsmedel mot vatten

Vatten kan ibland ersätta lösningsmedel i till exempel färger och avfettningsmedel (alkalisk avfettning istället för trikloretylen). Fördelen är att man slipper lösningsmedelsångorna. En nackdel är att produkterna kan innehålla mer konserveringsmedel, och då måste man kontrollera att de inte är allergiframkallande.

Byta lösningsmedel mot oljor

Inom grafisk industri har man bytt vaskmedel (för rengöring av tryckvalsar) från sådana som byggde på lösningsmedel till vegetabiliska oljor. Inom skumplasttillverkning (polyuretan) användes förr släppmedel i gjutformar som innehöll hög halt av lösningsmedel. Numera används så kallat high-solid släppmedel som innehåller oljor. Det behövs betydligt lägre halter olja än lösningsmedel i släppmedlen, eftersom oljan inte dunstar på samma sätt.

Lagar och förordningar

Regler om utbyte av kemiska ämnen finns i SFS 1998:808 Miljöbalken, 2 kap, 6 §, och i AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker.

Hitta på sidan