Hoppa till huvudinnehållet

Minska spridning av luftföroreningar till andra på arbetsplatsen

Ofta är det inte bara den som själv använder en kemisk produkt som utsätts för riskerna med den. Även andra som arbetar i närheten kan utsättas för ångor eller på annat sätt komma i kontakt med den kemiska produkten.

Det är viktigt att se till att så få som möjligt kommer i kontakt med kemiska produkter och att kontakten blir så begränsad som möjligt. Ju större riskerna är med de kemiska produkterna, desto viktigare är det.

Man kan minska antalet personer som kommer i kontakt med den kemiska produkten genom att

  • förbättra informationen och rutinerna så att även de som tillfälligt arbetar i lokalerna, till exempel städare och reparatörer, är medvetna om riskerna
  • förbättra ventilationen så att den effektivare fångar in luftföroreningar som bildas
  • välja att arbeta på annan plats med den kemiska produkten
  • välja att arbeta med den kemiska produkten vid en tid då ingen eller få andra finns på arbetsplatsen (obs! glöm inte bort riskerna vid ensamarbete)
  • arbeta med den kemiska produkten i särskilt utrymme dit övrig personal inte har tillträde och där säkerheten är god
  • minska mängden kemikalier på varje arbetsplats.

Lagar och förordningar

I AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker 15 §, finns regler om att åtgärder kan behövas så att antalet personer som exponeras för luftföroreningarbegränsas.

Hitta på sidan