Hoppa till huvudinnehållet

Tydliga mål och uppgifter

Något som påverkar vår hälsa i arbetslivet handlar om hur väl vi vet vart vi är på väg. Att arbeta med tydliga mål och uppgifter är en del i att arbeta hälsofrämjande.

Mål behöver förankras för att skapa delaktighet – en stor del av arbetet handlar därför om att koppla målen till vardagen. Kan du se och förmedla hur era olika ansvarsområden och vardagliga arbetsuppgifter bidrar till en större helhet?

Med hjälp av analys och lärande kan ni skapa positiv förändring. I en tydlig organisation känner alla till verksamhetens mål och vet vad som förväntas av dem. Delaktigheten skapar medarbetare som både mår bra och presterar bättre. Här hittar du tips om hur du kan arbeta för att nå dit tillsammans med din arbetsgrupp.

Enkelt att börja med

Visa upp målen

Sätt upp de mål ni har som grupp. Placera dem väl synligt, gärna på någon plats där ni ofta passerar (som ett fikarum) så att ni blir påminda om dem i vardagen.

Repetera målen

Repetera era mål vid till exempel arbetsplatsträffar. Prata också om hur det går i arbetet för att nå målen. Fokusera på sådant som fungerar bra och hur ni bör arbeta för att stärka och bibehålla det.

Fira framgångar

Prata om och fira framgångar!

Metoder att använda för dig som chef tillsammans med dina medarbetare. Antingen enskilt som grund för dialog mellan medarbetare och chef eller som underlag för dialog med din arbetsgrupp, vid till exempel avdelningsmöten och arbetsplatsträffar. Välj dem du tycker passar!

Tydliga mål

Att arbeta med tydliga mål är en faktor som är hälsofrämjande. För att tydliggöra målen i din arbetsgrupp kan du ta stöd av metoden ”Våra mål”.

Plan

Vem ska göra vad och varför? En handlingsplan kan hjälpa er att skapa en gemensam och tydlig bild av hur ni i arbetsgruppen ska arbeta för att uppnå era mål. Använd gärna metoden ”Vår plan” som stöd i arbetet med att beskriva behov, mål och utfall.

KASAM – känsla av sammanhang

När sociologen Aron Antonowsky intresserade sig för vad som kan öka människors förutsättningar att bibehålla och/eller stärka sin hälsa, kom han fram till att en avgörande faktor ligger i känslan av sammanhang (KASAM). I sin forskning har han identifierat tre centrala beståndsdelar: meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Med metoden ”Vår känsla av sammanhang” kan ni arbeta med att stärka den känslan.

Förändrings- och utvecklingsarbete

Psykologen och författaren Claes Janssen har utvecklat teorin och modellen ”förändringens fyra rum”, som vi använt oss av i metoden ”Vårt utvecklingsarbete”. Med hjälp av metoden kan ni tillsamman i arbetsgruppen reflektera över vilken eller vilka faser ni befinner er i och vad ni behöver göra för att ta er vidare.

Leda förändringsarbete

John Kotters 8-stegsmodell för förändring är ett bra verktyg för den som står inför att leda en förändringsprocess. Stegen beskriver centrala delar för framgångsrik ledning av förändringsarbete. Metoden ”Ledning av vårt förändringsarbete”, som beskriver de åtta stegen, ger dig och din arbetsgrupp stöd i hur ni kan stärka ert arbete. Fördjupad information finns i Kotters bok ”Leading change”.

Förbättringsarbete och lärande

Ett bra hjälpmedel för organisationer som vill arbeta strukturerat och systematiskt med kvalitets- och förbättringsarbete är det så kallade förbättringshjulet PGSA (Planera, Göra, Studera, Agera). Genom att använda metoden ”Vårt förbättringsarbete”, som bygger på förbättringshjulets fyra steg, kan ni öka ert lärande i arbetsgruppen.

Hitta på sidan